ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε
τα σχόλια και
τις εισηγήσεις σας

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ιουλίου 2024
Ιουνίου 2024

HOLY
SERVICES

July 2024
June 2024


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑκούστε ζωντανά


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Ιουλίου 2024

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
July 2024


Ιερές Ακολουθίες
Ιουλίου 2024

Holy Services
July 2024
«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ»

(Μακάρειο Νοσοκομείο)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Φωτογραφίες.

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στις 5.30μμ το απόγευμα τελέστηκε η ακολουθία του εσπερινού στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως στο Μακάρειο Νοσοκομείο για τους ασθενείς, τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Το Σάββατο 15 Ιουνίου τελέστηκε ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία (εκ μεταθέσεως). Η μνήμη του Αγίου Λουκά τιμάται στις 11 Ιουνίου...

Περισσότερα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Ιουνίου 2024

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
June 2024


Ιερές Ακολουθίες
Ιουνίου 2024

Holy Services
June 2024
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
5 ΜΑΪΟΥ 2024

Φωτογραφίες.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
&
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΪΟΣ 2024

Φωτογραφίες.

Τὶς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν;
Συ εί ο Θεος ο ποιών θαυμάσια μόνο.


Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

179η Εκπομπή: Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Η Ανάσταση του Χριστού».

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Μαΐου 2024


Ιερές Ακολουθίες
Μαΐου 2024


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

178η Εκπομπή: Τρίτη, 23η Απριλίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» του Jean Claude Larchet (Τόμος A’)
«Η παθολογία του πεπτωκότος ανθρώπου»
Παθολογία της επιθυμίας και της ηδονής.

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Αγίας Εβδομάδας 2024

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
Holy Week 2024


Ιερές Ακολουθίες
Αγίας Εβδομάδας 2024

Holy Services
Holy Week 2024
“Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ"
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2024

Φωτογραφίες.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω•
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι•
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι•

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

177η Εκπομπή: Τρίτη, 16η Απριλίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» του Jean Claude Larchet (Τόμος A’)
«Η παθολογία του πεπτωκότος ανθρώπου»
Το κακό ως επιπόνημα.
Η γέννηση μιας φαντασιακής γνώσης.
Η παραληρηματική αντίληψη της πραγματικότητας στον πεπτωκότα άνθρωπο

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
«Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος»
(Κατά Μάρκου θ’ 17-31)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ῾Ο δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ῏Ω γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ῞Εως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ῾Ο δὲ εἶπε· Παιδιόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς.

῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κρᾶξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.Κυριακή μηνός Απριλίου, 14/4/2024
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
3ο σεμινάριο Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024Ανακοινώνεται το τρίτο σεμινάριο του 2024 του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

Όρια και πειθαρχΙα: «Δυο παρεξηγημένες έννοιες»
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Παναγιώτα Μάμα Αγαπίου, Παιδοψυχίατρος, Συστημική Οικογενειακή Θεραπεύτρια
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

176η Εκπομπή:Τρίτη, 9 Απριλίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» του Jean Claude Larchet (Τόμος A’)
«Η παθολογία του πεπτωκότος ανθρώπου»
Η διαστροφή και η έκπτωση της γνώσης και των οργάνων αυτής

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 7 Απριλίου 2024
Θέμα: «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


Ευχόμαστε σε όλους καλό μήνα!«Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ»
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2024

Φωτογραφίες.

H τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης. Στις 7 Απριλίου εορτάσθηκε με ιεροπρέπεια η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως...

Περισσότερα.«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΔΕΥΤΕΡΑ, 25/3/2024

Φωτογραφίες.

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ....

Περισσότερα.«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
24/3/2024

Φωτογραφίες.

Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν·...

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
«Κυριακή της Ορθοδοξίας»
(Κατά Ιωάννη α’ 44-52)

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.Κυριακή μηνός Μαρτίου, 24/3/2024
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Απριλίου 2024

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
April 2024


Ιερές Ακολουθίες
Απριλίου 2024

Holy Services
April 2024«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

175η Εκπομπή:Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» του Jean Claude Larchet (Τόμος A’)
«Η πρώτη αιτία των πνευματικών νοσημάτων»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Μαρτίου 2024

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
March 2024


Ιερές Ακολουθίες
Μαρτίου 2024

Holy Services
March 2024«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

174η Εκπομπή:Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» του Jean Claude Larchet (Τόμος A’)
«Η Υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024
Θέμα: «Κυριακή του Ασώτου»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


Ευχόμαστε σε όλους καλό μήνα!ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ Λουκά
«Παραβολή του Ασώτου»
(Κατά Λουκά ιε’ 11-32)

Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν.ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.Κυριακή μηνός Μαρτίου, 3/3/2024
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
2ο σεμινάριο Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024Ανακοινώνεται το δεύτερο σεμινάριο του 2024 του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Τεχνητή Νοημοσύνη στην Καθημερινή Ζωή»:
Εφαρμογές και Επιπτώσεις
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
🔴Δρ Λεωνίδας Αριστοδήμου, Ερευνητής και Αναλυτής
🔴Μάριος Αριστοδήμου, Υποψήφιος διδάκτωρ στην Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
7:00μμ-8:00μμ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

173η Εκπομπή:Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» του Jean Claude Larchet (Μέρος Α’)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

172η Εκπομπή:Τρίτη, 6η Φεβρουαρίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη» Η πράξη της Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Η πνευματική ιερωσύνη και η άφεση των αμαρτιών»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024
Θέμα: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


Ευχόμαστε σε όλους καλό μήνα!ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ Ματθαίου
«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου»
(Κατά Ματθαίο κβ’ 35-46)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Νομικός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦς, πειράζων αὐτὸν, καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; Λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυΐδ. Λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυΐδ, ἐν πνεύματι, Κύριον αὐτὸν καλεῖ: λέγων· Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον· οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.Κυριακή μηνός Φεβρουαρίου, 4/2/2024
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του πνευματικού πατέρα μας πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνα Δημοσθένους στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. ...

Περισσότερα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Φεβρουαρίου 2024

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
February 2024


Ιερές Ακολουθίες
Φεβρουαρίου 2024

Holy Services
February 2024«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

171η Εκπομπή:Τρίτη, 23η Ιανουαρίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη» Η πράξη της Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Η πνευματική πατρότητα και οι ιεροί κανόνες»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

170η Εκπομπή:Τρίτη, 16η Ιανουαρίου 2024

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη» Η πράξη της Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Ο ιερέας ως θεραπευτής κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
1ο σεμινάριο Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024Ανακοινώνεται το πρώτο σεμινάριο του 2024 του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Προετοιμασία για απώλεια μέλους της οικογένειας»
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κυριακή Λουκά, Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

169η Εκπομπή:Τρίτη, 9η Ιανουαρίου 2024

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Η Έλευση του Νέου Έτους 2024»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ«ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6/1/2024

Φωτογραφίες.

Το Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2024, εορτάστηκε με λαμπρότητα η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στην Λευκωσία με πλήθος πιστών. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η τελετή του καθαγιασμού των υδάτων στο προαύλιο του ναού...

Περισσότερα.«ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ»
Δευτέρα, 1/1/2023

Φωτογραφίες.

Την Δευτέρα, 1η Ιανουαρίου 2024, μετά την Θεία Λειτουργία στην αίθουσα «Βασιλικό» του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για το κόψιμο της βασιλόπιττας και την κλήρωση δώρων για τους λαχνούς που έχουν διατεθεί εκ μέρους του Ιδρύματος «Καλός Σαμαρείτης»...

Περισσότερα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Ιανουαρίου 2024

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
January 2024


Ιερές Ακολουθίες
Ιανουαρίου 2024

Holy Services
January 2024
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»
ΔΕΥΤΕΡΑ, 25/12/2023

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'.
Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως. ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, Σέ προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς ∆ικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε, δόξα σοι.

Κοντάκιο προεόρτιο
Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον, ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε, ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετά ἀγγέλων καί τῶν ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι παιδίον νέον, τόν πρό αἰώνων Θεόν.

Κοντάκιον Ἦχος γ'.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Χρόνια Πολλά, Όμορφα και Ευλογημένα!!

Φωτογραφίες.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ
«Η Παραβολή του άφρονα πλουσίου»
(Λουκά ιβ,16-21)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ, Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχαζ, Ἀχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν, Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου· τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον «μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός». Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.Κυριακή μηνός Δεκεμβρίου, 24/12/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

168η Εκπομπή:Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Πνευματική Υγεία»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

167η Εκπομπή:Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Η θεραπεία του ανθρώπου κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
3ο σεμινάριο Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023Ανακοινώνεται το τρίτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Γνωρίζοντας με απλά λόγια τον ογκολογικό ασθενή»
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Γεωργία Κεφάλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας
6:00μμ-7:00μμ

Περισσότερα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Δεκεμβρίου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
December 2023


Ιερές Ακολουθίες
Δεκεμβρίου 2023

Holy Services
December 2023«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

166η Εκπομπή:Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Η έννοια και ο τρόπος θεραπείας κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

165η Εκπομπή:Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Ασθένειες και Πάθη»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ
«Η Παραβολή του άφρονα πλουσίου»
(Λουκά ιβ,16-21)

Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.Κυριακή μηνός Οκτωβρίου, 19/11/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΕορτή Αγίου Νεκταρίου
Πενταπόλεως του θαυματουργού
Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023

Φωτογραφίες.

Με περισσή χαρά, ευλάβεια και απλότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. Η ενορία μας έχει την ευλογία να έχει ένα παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο το οποίο βρίσκεται μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Αυτό το μικρό αλλά πολύ όμορφο παρεκκλήσιο είναι καθημερινά ένας χώρος προσευχής, αγιασμού και ευλογίας για πολλούς ενορίτες και άλλους προσκυνητές....

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

164η Εκπομπή:Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023
Θέμα: "Υγιής και Νοσηρή Θρησκευτικότητα"

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


Ευχόμαστε σε όλους καλό μήνα!ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
2ο σεμινάριο Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023Ανακοινώνεται το δεύτερο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

Βιωματικό Εργαστήριο «Προσεγγίζοντας την απώλεια εναλλακτικά»
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ελένη Πετρίδου, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια
7:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Νοεμβρίου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
November 2023


Ιερές Ακολουθίες
Νοεμβρίου 2023

Holy Services
November 2023
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΄ΛΟΥΚΑ
«Η Ανάσταση της κόρης του Ιαείρου
Και η θεραπεία της αιμορροούσης»
(Λουκά η, 41-56)

Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἂνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτός ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ’ ἐμοῦ. Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. Ἒκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. Ὁ δὲ εἶπε· Μὴ κλαίετε· οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. Αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων· Ἡ παῖς, ἐγείρου. Καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς. Ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.Κυριακή μηνός Οκτωβρίου, 29/10/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2023»
Εορτή Αγίου Δημητρίου
Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2023

Εορταστικές Εκδηλώσεις, 19-27 Οκτωβρίου 2023 προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου

Φωτογραφίες.

Η ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως τίμησε με τη δέουσα ιεροπρέπεια και περισσή χαρά την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. Την εβδομάδα της εορτής του Αγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα για τα «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2023». Καθημερινά τελείτο η Θεία Λειτουργία, Εσπερινός και Παράκληση στον Άγιο Δημήτριο και εκτίθεντo για προσκύνηση Λείψανα Αγίων τα οποία φυλάσσονται στον Ιερό μας Ναό μαζί με μικρό τεμάχιο λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου...

Περισσότερα.
«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2023»
Πέμπτη 19/10/23 - Παρασκευή 27/10/23


Εκδηλώσεις Εορτασμών
του Μεγαλομάρτυρος
Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου


Το πρόγραμμα.


ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Παράδοση Εδεσμάτων για την Πανήγυρη
στην Αίθουσα «ΒΑΣΙΛΙΚΟ» του Ναού !!!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

163η Εκπομπή:Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Αργία και Εργασία»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

162η Εκπομπή:Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Το πάθος της φιληδονίας»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού
διεξάγει ΝΕΟ πρόγραμμα σεμιναρίων για την περίοδο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

1ο σεμινάριο Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023

Θέμα:

«Η διαχείριση του πόνου, των θλίψεων και των δοκιμασιών κατά τον όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη»
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: π.Χρίστος Μιχαηλίδης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δρ.Ψυχολογίας
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΄ΛΟΥΚΑ
«Η ανάσταση του υιού της χήρας στη Ναΐν»
(Λουκά κεφ. Ζ’, στίχοι 11-18)

«Καί ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν καί συνεπορεύοντο «Καί ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν καί συνεπορεύοντο αὐτῶ οἱ μαθηταί αὐτοῦ ἱκανοί καί ὄχλος πολύς. Ὡς δέ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καί ἰδού ἐξεκομίζετο τεθνηκῶς υἱός μονογενής τή μητρί αὐτοῦ, καί αὐτή ἦν χήρα, καί ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανός ἤν σύν αὐτή. Καί ἰδών αὐτήν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καί εἶπεν αὐτῇ· μή κλαῖε· Kαί προσελθῶν ἤψατο τῆς σοροῦ, οἱ δέ βαστάζοντες ἔστησαν, καί εἶπε· νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι. Καί ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός καί ἤρξατο λαλεῖν, καί ἔδωκεν αὐτόν τῇ μητρί αὐτοῦ. ἔλαβε δέ φόβος πάντας καί ἐδόξαζον τόν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἠμίν, καί ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεός τόν λαόν αὐτοῦ».Κυριακή μηνός Οκτωβρίου, 8/10/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

161η Εκπομπή:Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Υπέρβαση του Θανάτου»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 1η Οκτωβρίου 2023
Θέμα: “Οστις θέλει οπίσω μου ελθείν»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


Ευχόμαστε σε όλους καλό μήνα!

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Οκτωβρίου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
October 2023


Ιερές Ακολουθίες
Οκτωβρίου 2023

Holy Services
October 2023«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

160η Εκπομπή: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Θέμα: «Η αγωγή των παιδιών κατά τον ιερό Χρυσόστομο»

Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις
στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ
«Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού»
(Μάρκο η, 34-38)

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.Κυριακή μηνός Σεπτεμβρίου, 17/9/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΕορτή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβριου 2023

Φωτογραφίες.

«Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου»

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

159η Εκπομπή: Τρίτη, 12η Σεπτεμβρίου 2023

Θέμα:Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου,
Ιερόθεου Βλάχου «Εκκλησία – μια πορεία πνευματικής θεραπείας»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

158η Εκπομπή: Τρίτη, 5η Σεπτεμβρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Θεραπευτική αγωγή, προεκτάσεις στην Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου «Τα όνειρα»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕορτή Αγίου Φανουρίου του νεοφανούς μάρτυρος
Κυριακή, 27 Αυγούστου 2023

Φωτογραφίες.

Άγιε του Θεού Φανούριε πρέσβευε υπέρ ημών!

Περισσότερα.


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΙΑΚ
Αύγουστος 2023

Θέμα: «Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΘΟΥΝΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ»

Ομιλητής:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Σεπτεμβρίου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
September 2023


Ιερές Ακολουθίες
Σεπτεμβρίου 2023

Holy Services
September 2023
Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Τρίτη, 15 Αυγούστου 2023

Φωτογραφίες.

Στις 15 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει με λαμπρότητα την μεγάλη Θεομητορική εορτή, η Κοίμηση της Θεοτόκου. Από την πρώτη του μηνός στις εκκλησίες ψάλλονται καθημερινά οι Παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο - ἐναλλὰξ ἡ Μικρὴ καὶ ἡ Μεγάλη Παράκληση.

Περισσότερα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Αυγούστου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
August 2023


Ιερές Ακολουθίες
Αυγούστου 2023

Holy Services
August 2023ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Ημερίδα ΙI : «Προσφορά Αγάπης»
Σάββατο, 15 Ιουλίου 2023

Χώρος: Παιδική Εξοχή ‘Αγγελική Χαρά’ στον Πεδουλά
Καλωσόρισμα με αναφορά στο θέμα της Ημερίδας,
Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους, Πρόεδρος Ιδρύματος

Παρουσίαση:
«Γνωρίζοντας με απλά λόγια τον ογκολογικό ασθενή»,
Γεωργία Κεφάλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

157η Εκπομπή: Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Άγιος Σωφρόνιος του Εσσεξ»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Ημερίδα Ι : «Σωματική-Πνευματική Κόπωση»
Σάββατο, 01 Ιουλίου 2023

Χώρος: Παιδική Εξοχή ‘Αγγελική Χαρά’ στον Πεδουλά
Καλωσόρισμα με αναφορά στο θέμα της Ημερίδας,
Πρωτ. Μάριος Δημοσθένους, Πρόεδρος Ιδρύματος

Παρουσίαση:
«Κουράστηκε η ψυχή μου» Αιτίες-Αντιμετώπιση της πνευματικής κόπωσης,
π.Χρίστος Μιχαηλίδης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δρ.Ψυχολογίας

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώΕΥΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
«Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
«ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»

Δείκτες «Διακονίας Αγάπης» και αξιολόγηση
2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21,
2021-22 & 2022-23
Μακάρειο Νοσοκομείο-Ογκολογικό Κέντρο &
Κέντρο Θαλασσαιμίας

Για να δείτε τους δείκτες και την αξιολόγηση πατήστε εδώ.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η χρονιά 2022-2023 λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρονιά που πέρασε
θα βρείτε εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Ιουλίου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
July 2023


Ιερές Ακολουθίες
Ιουλίου 2023

Holy Services
July 2023«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

156η Εκπομπή: Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023

Θέμα: «Επίκαιρα θέματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία»
Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

155η Εκπομπή: Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023

Θέμα: «Τι είναι η ψυχή;»
Κείμενα από το βιβλίο «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

154η Εκπομπή: Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Διαχείριση Ψυχικού και Πνευματικού πόνου μέσα στο πλαίσιο της Ενοριακής Διακονίας»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚυριακή της Πεντηκοστής
Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023

Φωτογραφίες.

Ευχόμαστε η χάρις του Αγίου Πνεύματος να πλημμυρίζει μέσα στη καρδιά, στη διάνοια, στην ύπαρξη μας και να μορφώνει πάντα τον Χριστό.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

153η Εκπομπή: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Πεντηκοστή»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Ιουνίου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services June
2023


Ιερές Ακολουθίες
Holy Services


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

152η Εκπομπή: Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Η Ανάληψη του Κυρίου»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Φωτογραφίες.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 στην αίθουσα «Βασιλικό» του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου η τελετή λήξεως των μαθημάτων Αγιογραφίας της Σχολής «Άγιος Λουκάς». Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από τη Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας «Άγιος Λουκάς» σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως....

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

151η Εκπομπή: Τρίτη, 23 Μαΐου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Κυριακή του Τυφλού»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕκδήλωση Λήξης Κατηχητικής Κίνησης
Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Σάββατο, 20 Μαΐου 2023

Με την δύναμη του Θεού και την ευλογία του Αγίου Δημητρίου φθάσαμε στο τέλος και αυτής της κατηχητικής χρονιάς στην ενορία μας και των όμορφων κατηχητικών συνάξεων που είχαμε με τα παιδιά κάθε Σάββατο μεταξύ 10.30πμ-12.30μμ. ...

Περισσότερα.Εκδρομή Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023

Φωτογραφίες.

Με τη χάρη του Θεού πραγματοποιήθηκε και φέτος η προσκυνηματική εκδρομή του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών της ενορίας Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 εν’ όψει της λήξης των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής της ενορίας μας για το τρέχον έτος.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

150η Εκπομπή: Τρίτη, 16 Μαΐου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Κυριακή της Σαμαρείτιδος»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
7ο σεμινάριο Πέμπτη 11 Μαϊου 2023Ανακοινώνεται το έβδομο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Η ευθύνη δε διδάσκεται με λόγια» Το παράδειγμα των γονέων
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μάμα Αγαπίου, Παιδοψυχίατρος, Συστημική Οικογενειακή Θεραπεύτρια
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

149η Εκπομπή: Τρίτη, 9 Μαΐου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Κυριακή του Παραλύτου»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 7 Μαΐου 2023
Θέμα: “Κυριακή του Παραλύτου»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

148η Εκπομπή: Τρίτη, 2 Μαΐου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Περίοδος Πεντηκοσταρίου»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Μαΐου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services
May 2023


Ιερές Ακολουθίες
Μαΐου 2023

Holy Services
May 2023
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
«Κυριακή των Αγίων Μυροφόρων»
(Μάρκο ιε, 43-47)

ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ εντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.Κυριακή μηνός Απριλίου, 30/4/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

147η Εκπομπή: Τρίτη, 25η Απριλίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Ανάσταση»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
«Η ψηλάφηση του Αποστόλου Θωμά»
(Ματθαίο κη 16-20)

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν.Κυριακή μηνός Απριλίου, 23/4/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ«ΠΑΣΧΑ»
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Φωτογραφίες.

Ευχόμαστε σε όλους και στον καθένα σας ξεχωριστά, ο Χριστός να κατοικεί μέσα στη καρδιά μας και στην ύπαρξη μας, να μας γεμίζει με την ευλογία του, με την αγιαστική του χάρη, ούτως ώστε να εκπληρώνουμε τον προορισμό μας που είναι η αιώνια σχέση μας μαζί με τον Θεό.

Χριστός Ανέστη!!

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

146η Εκπομπή: Τρίτη, 11η Απριλίου 2023

Θέμα:Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Μεγάλη Εβδομάδα»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Week Services
2023


Ιερές Ακολουθίες
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2023

Holy Week Services 2023


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

145η Εκπομπή: Τρίτη, 4η Απριλίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Οσία Μαρία η Αιγυπτία»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες Απριλίου
2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services April
2023


Ιερές Ακολουθίες Απριλίου
Holy Services of April“Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ"
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Φωτογραφίες.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω•
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι•
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι•

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

144η Εκπομπή: Τρίτη, 28η Μαρτίου 2023

Θέμα: «Η Επιμέλεια των Εσωτειρκών Λογισμών»
Πηγή: Έργα ΕΠΕ, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, τόμος 9ος

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Φωτογραφίες.

Mε ιεροπρέπεια εορτάστηκε το Σάββατο 25 Μαρτίου, η μεγάλη θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στην Λευκωσία....

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

143η Εκπομπή: Τρίτη, 21η Μαρτίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων
«Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚυριακή Γ’ Νηστείων
(Σταυροπροσκυνήσεως)
19 Μαρτίου 2023

Φωτογραφίες.

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν,
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι»...

Περισσότερα.«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Γ’
Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

Φωτογραφίες.

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμανίσας ὁ Κτίστης, ἠμίν τοίς
Ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις, ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας
Γαστρός, καί φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἤν ἄφθορον
Ἴνα τό θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν Αὐτήν
Βοῶντες...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

142η Εκπομπή: Τρίτη, 14η Μαρτίου 2023

Θέμα: «Ο ανθρώπινος πόνος»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Β’
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023

Φωτογραφίες.

Ἤκουσαν οἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
Τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν καί δραμόντες
Ὡς πρός Ποιμένα, θεωρούσι τοῦτον ὡς Ἀμνόν
Ἄμωμον, ἐν τή Γαστρι Μαρίας βοσκηθέντα, ἤν
Ὑμνοῦντες εἶπον...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

141η Εκπομπή: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων «Κυριακή της Ορθοδοξίας»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2023
Θέμα: «Κυριακή της Ορθοδοξίας»

Ευχόμαστε σε όλους Καλό Στάδιο Αρετών!

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΑΣ
5 Μαρτίου 2023

Φωτογραφίες.

Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν· ...

Περισσότερα.
«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ A’
Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023

Φωτογραφίες.

Ἄγγελος Πρωτοστάτης. Οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
Εἰπείν τή Θεοτόκω τό χαῖρε, καί σύν τή
Ἀσωμάτω φωνή σωματούμενον Σέ θεωρῶν, Κύριε,
Ἐξίστατο καί ἵστατο, κραυγάζων πρός Αὐτήν Τοιαῦτα...

Περισσότερα.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες
Μαρτίου 2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services March
2023


Ιερές Ακολουθίες
Holy Services


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

140η Εκπομπή: Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων «Μεγάλη Σαρακοστή»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


«Κυριακή της Τυρινής»
(Ματθαίον στ’ 14-21)

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.Κυριακή μηνός Ιανουαρίου, 26/2/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ“Εκδήλωση Τσάι Τυρινής”
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023

Φωτογραφίες.

Το ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης» διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση στην αίθουσα «Βασιλικό» του Iερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, την εβδομάδα της Τυρινής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη της Τυρινής, 22 Φεβρουαρίου, στις 4.00 το απόγευμα...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

139η Εκπομπή: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Όπως Φώτισε ο Θεός»
του πατρός Συμεών Κραγιόπουλου

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
6ο σεμινάριο Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023Ανακοινώνεται το πέμπτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Χτίζοντας σταθερές γέφυρες επικοινωνίας από την παιδική ηλικία μέχρι την εφηβεία»
Ομιλήτρια: Θεοδοσία Αποστόλου,
Σχολική Ψυχολόγος
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

138η Εκπομπή: Τρίτη, 31η Ιανουαρίου 2023

Θέμα: «Η Ερμηνεία της Κλίμακας των Μακαρισμών» Κείμενα από το βιβλίο «Η Κλίμακα των Μακαρισμών» του Jim Forest

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου τελέστηκε στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, το ετήσιο μνημόσυνο του πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνα Δημοσθένους, του πνευματικού πατέρα της ενορίας...

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
«Η Χαναναία»
(Ματθαίον ιε’ 21-28)

Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.῎Κυριακή μηνός Ιανουαρίου, 29/1/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
5ο σεμινάριο Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023Ανακοινώνεται το πέμπτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Η άρνηση της ασθένειας»
Κατανόηση, Αποδοχή, Ευθύνη
Ομιλήτρια: Μαρία Κωνσταντίνου,
Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Λειτουργός
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

137η Εκπομπή: Τρίτη, 24η Ιανουαρίου 2023

Θέμα: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» Κείμενα από το βιβλίο «Η Κλίμακα των Μακαρισμών» του Jim Forest

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες Φεβρουαρίου
2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services February
2023


Ιερές Ακολουθίες
Holy ServicesΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 θα τελέστει το ετήσιο μνημόσυνο του πνευματικού πατέρα μας πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνα Δημοσθένους στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

136η Εκπομπή: Τρίτη, 17η Ιανουαρίου 2023

Θέμα: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί
τον Θεόν όψονται»

Κείμενα από το βιβλίο «Η Κλίμακα των Μακαρισμών»
του Jim Forest

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
4ο σεμινάριο Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Καλή και Ευλογημένη Χρονιά!

Ανακοινώνεται το τρίτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Εγώ εν τζαι!» Άρνηση ανάληψης ευθύνης και εφηβεία - Ο ρόλος της οικογένειας
Ομιλητής: π.Χρίστος Μιχαηλίδης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δρ.Ψυχολογίας
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ
«Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα»
(Ματθαίον κεφ. δ' στίχοι 12-17)

Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· «Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς». Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.Κυριακή μηνός Ιανουαρίου, 08/01/2023
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ«ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6/1/2023

Φωτογραφίες.

Την Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023, εορτάστηκε με χαρά και ιεροπρέπεια η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η τελετή του καθαγιασμού των υδάτων. Όλοι οι εκκλησιαζόμενοι, πήραν ευλογία προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό και τον ραντισμό τους με τον Μέγα Αγιασμό...

Περισσότερα.«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

135η Εκπομπή: Τρίτη, 3η Ιανουαρίου 2023

Θέμα: «ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!»

Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚόψιμο Βασιλόπιτας
ΚΥΡΙΑΚΗ, 1/1/2023

Φωτογραφίες.

Την Κυριακή, 1η Ιανουαρίου 2023, μετά την Θεία Λειτουργία στην αίθουσα «Βασιλικό» του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για το κόψιμο της βασιλόπιττας και την κλήρωση δώρων για τους λαχνούς που έχουν διατεθεί εκ μέρους του Ιδρύματος «Καλός Σαμαρείτης»...

Περισσότερα.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ιερές Ακολουθίες Ιανουαρίου
2023

CHURCH OF
SAINT DEMETRIOS
Holy Services January
2023


Ιερές Ακολουθίες
Holy Services


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

134η Εκπομπή: Τρίτη, 27η Δεκεμβρίου 2022

Θέμα: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»

Κείμενα από ομιλίες και άρθρα αγίων πατέρων

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»
ΚΥΡΙΑΚΗ, 25/12/2022

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'.
Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως. ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, Σέ προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς ∆ικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε, δόξα σοι.

Κοντάκιο προεόρτιο
Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον, ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε, ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετά ἀγγέλων καί τῶν ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι παιδίον νέον, τόν πρό αἰώνων Θεόν.

Κοντάκιον Ἦχος γ'.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Φωτογραφίες.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

133η Εκπομπή: Τρίτη, 13η Δεκεμβρίου 2022

Θέμα: «Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό»

Κείμενα από το βιβλίο «Η Κλίμακα των Μακαρισμών» του Jim Forest

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022
Θέμα: «Το Ευαγγέλιο της Συγκύπτουσας»

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα!

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
3ο σεμινάριο Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται το τρίτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Η Τέχνη και οι θεραπευτικές ιδιότητες της. Δημιουργικές ιδέες για οικογενειακό δέσιμο»
Εκπαιδεύτρια: Ελένη Πετρίδου, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ
«Η Θεραπεία της Συγκύπτουσας»
(Λουκά κεφ. ιγ' στίχοι 10-17)

Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. Ιδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά· ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Ταύτην δὲ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.Κυριακή μηνός Δεκεμβρίου, 04/12/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δεκεμβρίου 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

132η Εκπομπή: Τρίτη, 29η Νοεμβρίου 2022

Θέμα: «Μαθητεία στον ανθρώπινο πόνο» (Μέρος Γ’)

Κείμενα από το βιβλίο «Επιστροφή από την Αμερική» του Μοναχού Μωυσή (Αγιορείτης)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
2ο σεμινάριο Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται το δεύτερο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Για μια Καλύτερη Επικοινωνία με τους Εφήβους Μας»
Ομιλήτρια: Ελεονώρα Παπαλεοντίου Λουκά, Παιδαγωγός, Αν.Καθηγήτρια Ψυχολογίας
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

131η Εκπομπή: Τρίτη, 22η Νοεμβρίου 2022

Θέμα: ««Μαθητεία στον ανθρώπινο πόνο» (Μέρος Β’)

Κείμενα από το βιβλίο «Επιστροφή από την Αμερική» του Μοναχού Μωυσή (Αγιορείτης)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
(Λουκά κεφ. ι' στίχοι 25-37).

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ νομικὸς τὶς πρόσηλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων διδάσκαλε, τὶ ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὃ δὲ εἶπε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ νόμῳ τι γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχῦός σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποιεῖ καὶ ζήσει. Ταὐτὸν

Ὁ δὲ θέλων δικαιοὺν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχῶ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν οἱ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀάπηλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. Ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε.

Σαμαρείτης δὲ τὶς ὀδεύων ἦλθε κατ’ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ- καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλῶν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ - ἐπιμε-λήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ, τὶ ἂν προσδαπανήσης, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαι μὲ ἀποδώσω σοί.

Τις οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοὶ γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. Είπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς- πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως».Κυριακή μηνός Δεκεμβρίου, 13/11/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2022
Θέμα: «Πίστη και Εμπιστοσύνη στον Θεό»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


Ευχόμαστε σε όλους Ευλογημένο Μήνα!ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
1ο σεμινάριο Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Θέμα σεμιναρίου: «Άρνηση ευθυνών στις σχέσεις των ανθρώπων της σύγχρονης κοινωνίας»
Η πνευματική προσέγγιση μέσα από τον φακό του πνευματικού πατέρα

Το πρώτο σεμινάριο της περιόδου 2022-23 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Το σεμινάριο μεταδιδόταν και διαδικτυακά μέσω Facebook.

Ομιλητής:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να δείτε το σεμινάριο εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

130η Εκπομπή: Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2022

Θέμα: «Μαθητεία στον ανθρώπινο πόνο» (Μέρος Α’)

Κείμενα από το βιβλίο «Επιστροφή από την Αμερική» του Μοναχού Μωυσή (Αγιορείτης)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Νοεμβρίου 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
1ο σεμινάριο Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται το πρώτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Άρνηση ευθυνών στις σχέσεις των ανθρώπων της σύγχρονης κοινωνίας»
Η πνευματική προσέγγιση μέσα από τον φακό του πνευματικού πατέρα
Πρώτος ομιλητής του νέου προγράμματος σεμιναρίων θα είναι ο Πρόεδρος του Ιδρύματος και Συντονιστής της εθελοντικής ομάδας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού Πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους
8:00μμ-9:00μμ

Περισσότερα.«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2022»
Εορτή Αγίου Δημητρίου
Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2022

Εορταστικές Εκδηλώσεις, 19-27 Οκτωβρίου 2022 προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου

Φωτογραφίες.

Η ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως τίμησε με τη δέουσα ιεροπρέπεια και περισσή χαρά την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. Την εβδομάδα της εορτής του Αγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα με εορταστικές εκδηλώσεις από την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου μέχρι την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022. Καθημερινά τελείτο η Θεία Λειτουργία, Εσπερινός και Παράκληση στον Άγιο Δημήτριο. ...

Περισσότερα.ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Παράδοση Εδεσμάτων για την Πανήγυρη
στην Αίθουσα «ΒΑΣΙΛΙΚΟ» του Ναού !!!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022-ΜΑΪΟΣ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:
«Έλλειψη Ευθύνης» Εφηβεία – Συζυγία - Οικογένεια

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού σας ενημερώνει
ότι αρχίζει το Νέο Πρόγραμμα Σεμιναρίων για την περίοδο
03 Νοεμβρίου 2022 - 07 Μαΐου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες εδώΕΥΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
«Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
«ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»

Δείκτες «Διακονίας Αγάπης» και αξιολόγηση 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 & 2021-22 Μακάρειο Νοσοκομείο-Ογκολογικό Κέντρο & Κέντρο Θαλασσαιμίας

Για να δείτε τους δείκτες και την αξιολόγηση πατήστε εδώ.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η χρονιά 2021-2022 λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρονιά που πέρασε
θα βρείτε εδώ«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2022»
Τετάρτη 19/10/22 - Πέμπτη 27/10/22


Εκδηλώσεις Εορτασμών
του Μεγαλομάρτυρος
Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου


Το πρόγραμμα.


ΝΕΑΝΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Με τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης ως εστία μάθησης κάθε απόγευμα παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στο χώρο και μελετούν τα σχολικά μαθήματα τους.

Εθελοντές καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων προσέρχονται στο χώρο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης και βοηθούν δωρεάν τους μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ


ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗς ΗΛΙΚΙΑΣ

Το νέο πρόγραμμα τρίτης ηλικίας έχει σκοπό την εθελοντική υποστήριξη προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως και όχι μόνο.

Στόχος είναι το πρόγραμμα να παρέχει την συντροφιά και την αγάπη προς τους γονείς μας μέσω ομαδικής δραστηριότητας.

Περισσότερα για το πρόγραμμα και για αίτηση συμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

Η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου τελέσθηκε σύμφωνα με το παλιό τυπικό...

Περισσότερα.«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

129η Εκπομπή: Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022

Θέμα: «Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό»

Κείμενα από το βιβλίο «Η Κλίμακα των Μακαρισμών» του Jim Forest

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ Λουκά
«Η Παραβολή του Σπορέα»
(Λουκά η’ 5-15)

Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπε διὰ παραβολῆς· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω»Κυριακή μηνός Οκτωβρίου, 16/10/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

128η Εκπομπή: Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022

Θέμα: «Μακάριοι όσοι νοιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό…γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού!»

Κείμενα από το βιβλίο «Η Κλίμακα των Μακαρισμών» του Jim Forest

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022
Θέμα: “Η Σχέση μας μαζί με την Εκκλησία»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


Ευχόμαστε σε όλους Ευλογημένο Εκκλησιαστικό Έτος!ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ
«Καθώς θέλετε Ινα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι
και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως»
(Λουκά. στ’ 31-36)

Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν ανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.Κυριακή μηνός Οκτωβρίου, 2/10/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

127η Εκπομπή: Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: «Η Κλίμακα των Μακαρισμών (Μέρος Α’)»

Κείμενα από το βιβλίο «Η Κλίμακα των Μακαρισμών» του Jim Forest

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

126η Εκπομπή: Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος (Μέρος Γ’)»

Κείμενα από το βιβλίο «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος
του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

125η Εκπομπή: Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος (Μέρος Β’)»

Κείμενα από το βιβλίο «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος
του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

124η Εκπομπή: Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος (Μέρος Α’)»

Κείμενα από το βιβλίο «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος
του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

Με πολλή χαρά γιορτάσαμε και φέτος την εορτή του νεοφανούς μάρτυρος Αγίου Φανουρίου στο παρεκκλήσιο της ενορίας μας στην περιοχή Ακροπόλεως στη Λευκωσία...

Περισσότερα.
ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗς ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

Στις 15 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα την μεγάλη Θεομητορική εορτή, η Κοίμηση της Θεοτόκου...

Περισσότερα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

123η Εκπομπή: Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022

Θέμα: «Η αφύπνιση της καρδιάς με τη μνήμη του θανάτου »

Κείμενα από το βιβλίο «Ο κρυπτός της καρδιάς άνθρωπος»
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

122η Εκπομπή: Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

Θέμα: «Το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς»

Κείμενα από το βιβλίο «Ο κρυπτός της καρδιάς άνθρωπος»
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

121η Εκπομπή: Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022

Θέμα: «Θεολογία περί προσώπου & αγιασμού του σώματος»

Κείμενα από το βιβλίο «Εχθροί ή Φίλοι; Το σώμα, η ψυχή και τα πάθη του ανθρώπου»
του Kallistos Ware

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

120η Εκπομπή: Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Θέμα: «Η Κυριακή των Αγίων Πάντων »

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Ματθαίον Ι’ (10) 32-33
Ματθαίον Ι’ (10) 37-38
Ματθαίον, ΙΘ’(19) 27-30
Ιωάννη, ΙΔ’ (14) 21-24

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὁ ᾿Ισκαριώτης· Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν. ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.Κυριακή μηνός Ιουνίου, 19/6/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

119η Εκπομπή: Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022

Θέμα: «Το Άγιο Πνεύμα»

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ'.

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Περισσότερα.«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

118η Εκπομπή: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022

Θέμα: «Κυριακή των Αγίων Πατέρων»

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Κυριακή, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 στην αίθουσα «Βασιλικό» του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου η τελετή λήξεως των μαθημάτων Αγιογραφίας της Σχολής «Άγιος Λουκάς»...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10:00-11:00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

117η Εκπομπή: Τρίτη, 31 Μαΐου 2022

Θέμα: «Η ένδοξη Ανάληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού»

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

5 Χρόνια λειτουργίας
του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η χρονιά 2021-2022 λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’.

Τα σεμινάρια που έχουν διεξαχθεί κατά την διάρκεια της χρονιάς αφορούσαν θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο στην καθημερινότητα του, την οικογένεια και τα παιδιά.

Περισσότερα...ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

116η Εκπομπή: Τρίτη, 24 Μαΐου 2022

Θέμα: «Κυριακή της Σαμαρείτιδος»

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

115η Εκπομπή: Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Θέμα: «Κυριακή του Παραλύτου»

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

114η Εκπομπή: Τρίτη, 10 Μαΐου 2022

Θέμα: «Κυριακή των Μυροφόρων»

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

113η Εκπομπή: Τρίτη, 3 Μαΐου 2022

Θέμα: «Η Ανάσταση του Χριστού»

Κείμενα από το βιβλίο «Δίψα Αιώνιας Ζωής»
Ψιχία από την τράπεζα του Αγίου Σωφρονίου,
του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

1η Κυριακή μηνός Μαΐου: 1/5/2022
Ομιλία με θέμα: «Το Πάσχα»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑΪΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
8ο σεμινάριο Πέμπτη 05 Μαΐου 2022

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
"Όταν Άρχισα τη Χρήση Ήμουν Μικρός/ή - Αλήθειες και Μύθοι Γύρω από την Έναρξη της Χρήσης"
Ομιλήτρια: Μαρία Σιαλή, Ψυχολόγος, Ειδικός Τοξικοεξαρτήσεων
8:00μμ-9:00μμ
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα αίτηση.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για την εφαρμογή Zoom είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της εγγραφής.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
Δεν θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.
To σεμινάριο θα βιντεογραφηθεί και θα αναρτηθεί στο youtube Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως Κύπρος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
24η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!


Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
23 Απριλίου 2022

Φωτογραφίες.

«Δεύτε λάβετε Φως εκ του ανεσπέρου φωτός
και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών.

Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ,
Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς,
καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον,
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν»


«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!»

Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
O ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

«Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην ότι συ κληρονομήσεις εν πάσι τους έθνεσι…»


«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Μακάρειο Νοσοκομείο
Παρεκκλήσιον Αγίου Λουκά Κριμαίας

Φωτογραφίες.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στις 9.00μμ - 9.30μμ τελέστηκε η ακολουθία της Αναστάσεως στο παρεκκλήσιον Αγίου Λουκά Κριμαίας στο Μακάρειο Νοσοκομείο για τους ασθενείς, τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό...


«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

Ο Επιτάφιος μεταφέρεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο και στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου.

Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

«Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος; Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω; Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι. Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον. Ιδείν την του Υιού σου, Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους»

Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ
Η ΘΕΟΣΩΜΟΣ ΤΑΦΗ
ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
(ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου σώμα, σινδώνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο»

Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλοις προσηλώθη, ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν»

Περισσότερα.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ)
ΝΙΠΤΗΡ & ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

«Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»

Περισσότερα.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Φωτογραφίες.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ'.

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

Περισσότερα.«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

112η Εκπομπή: Τρίτη, 19 Απριλίου 2022

Θέμα: «Το Μυστήριο του Γάμου»

Άρθρα από το βιβλίο «Ανατολικά» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου
και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
«Η Είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα»
(Ιωάννη. ιβ’ 1-18)

Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

῎Εγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν.

Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. ᾿Εμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.Κυριακή μηνός Απριλίου, 17/4/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
(ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Φωτογραφίες.

«Ωσαννά εν τοις υψίστοις,
ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου»

Περισσότερα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Μεγάλης Εβδομάδος 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

111η Εκπομπή: Τρίτη, 5 Απριλίου 2022

Θέμα: «Ο λόγος του Θεού - Η καλλιέργεια του Πνεύματος»

Κείμενα από το βιβλίο «Η Καλλιέργεια του Πνεύματος»
του ιερομονάχου Ραφαήλ Νόικα

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

1η Κυριακή μηνός Απριλίου: 3/4/2022
Ομιλία με θέμα: «Ο Θεός Αγάπη εστί»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ“Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ"
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022

Φωτογραφίες.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω•
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι•
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι•

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Περισσότερα.«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Δ’
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Φωτογραφίες.

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων,
Θεοτόκε Παρθένε,
καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.
Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,
κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε,
οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου,
καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·...

Περισσότερα.«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Γ’
Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022

Φωτογραφίες.

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμανίσας ὁ Κτίστης, ἠμίν τοίς
Ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις, ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας
Γαστρός, καί φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἤν ἄφθορον
Ἴνα τό θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν Αὐτήν
Βοῶντες...

Περισσότερα.«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Β’
Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022

Φωτογραφίες.

Ἤκουσαν οἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
Τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν καί δραμόντες
Ὡς πρός Ποιμένα, θεωρούσι τοῦτον ὡς Ἀμνόν
Ἄμωμον, ἐν τή Γαστρι Μαρίας βοσκηθέντα, ἤν
Ὑμνοῦντες εἶπον...

Περισσότερα.«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ A’
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022

Φωτογραφίες.

Ἄγγελος Πρωτοστάτης. Οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
Εἰπείν τή Θεοτόκω τό χαῖρε, καί σύν τή
Ἀσωμάτω φωνή σωματούμενον Σέ θεωρῶν, Κύριε,
Ἐξίστατο καί ἵστατο, κραυγάζων πρός Αὐτήν Τοιαῦτα...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

110η Εκπομπή: Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022

Θέμα: «Η Υπακοή στο Θέλημα του Θεού»

Κείμενα από το βιβλίο «Ο άνθρωπος ο στόχος του Θεού» του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ“Εκδήλωση Τσάι Τυρινής”
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022

Φωτογραφίες.

Το ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης» διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση στην αίθουσα «Βασιλικό» του Iερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, την εβδομάδα της Τυρινής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη της Τυρινής, 2 Μαρτίου στις 4.00 το απόγευμα.
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

109η Εκπομπή: Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022

Θέμα: «Ο Θρήνος του Αδάμ»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

1η Κυριακή μηνός Μαρτίου: 6/3/2022
Ομιλία με θέμα: «Αδάμ που εί;»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ
Ευλογημένη Σαρακοστή και Καλό Στάδιο!


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

108η Εκπομπή: Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022

Θέμα: «Αποκάλυψη Ιωάννου»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Φιλοξενούμενος: Επίσκοπος Καρπασίας, κκΧριστοφόρος

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Μαρτίου 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
«Η Δευτέρα Παρουσία»
(Ματθ. κε’ 31-46)

«Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξῃς αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.

Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατε μέ, ξένος ἡμήν, καὶ συνηγάγετε μέ, γυμνός, καὶ περιεβάλετε μέ, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθε μέ, ἐν φυλακῇ ἡμήν, καὶ ἤλθετε πρὸς μέ. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; πότε δὲ σὲ εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δὲ σὲ εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρὸς σέ;

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ τοῖς ἐξ εὐωνύμων πορεύεσθε ἀπ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἲς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτισατὲ μέ, γυμνὸς ἡμὴν καὶ οὐ συνηγάγετέ μοι, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ μοι, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπισκέψασθε μέ. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῇ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ,ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσονται οὔτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον».Κυριακή μηνός Φεβρουαρίου, 27/2/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
5ο σεμινάριο Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Ψυχική Ανθεκτικότητα στους Έφηβους - Τεχνικές Ενδυνάμωσης της σε Συνθήκες Κρίσης»
Ομιλήτρια: Γεωργία Βέργου, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
8:00μμ-9:00μμ
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα αίτηση.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για την εφαρμογή Zoom είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της εγγραφής.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
Δεν θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.
To σεμινάριο θα βιντεογραφηθεί και θα αναρτηθεί στο youtube Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως Κύπρος

«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

107η Εκπομπή: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Ορθόδοξη Παράδοση
Άρθρα από το βιβλίο «Ανατολικά» του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεου Βλάχου

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

1η Κυριακή μηνός Φεβρουαρίου: 6/2/2022
Ομιλία με θέμα: “Η Χαναναία»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
4ο σεμινάριο Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Πειθαρχία με Ήρεμη Δύναμη»
Ομιλήτρια: Θεοδοσία Αποστόλου, Σχολική Ψυχολόγος
8:00μμ-9:00μμ
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα αίτηση.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για την εφαρμογή Zoom είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της εγγραφής.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
Δεν θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.
To σεμινάριο θα βιντεογραφηθεί και θα αναρτηθεί στο youtube Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως Κύπρος

«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

106η Εκπομπή: Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Η Ψυχή:
Κείμενα από το βιβλίο «Εχθροί ή Φίλοι; Το σώμα, η ψυχή και τα πάθη του ανθρώπου» του Kallistos Ware

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022

Μνημόσυνο σήμερα του πατέρα μας, πατρός Σπυρίδωνος.

Είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργεί στο ουράνιο θυσιαστήριο
γιατί αυτό που αγάπησε όσο ζούσε ήταν την Θεία Λειτουργία και τον πονεμένο άνθρωπο.

Αιώνια σου η μνήμη πατέρα.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

105η Εκπομπή: Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Θέμα: Υπάρχει Ψυχή;
Σύντομη Μελέτη περί της Υπάρξεως της Ψυχής
και της θέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 θα τελέστει το ετήσιο μνημόσυνο του πνευματικού πατέρα μας πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνα Δημοσθένους στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

104η Εκπομπή: Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Θέμα: Η Υπακοή στην Εκκλησία

Κείμενα από το βιβλίο «Ο άνθρωπος ο στόχος του Θεού» του αρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζαχάρου)

Ανάγνωση Κειμένων:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

103η Εκπομπή: Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022

Θέμα: Η Μετάνοια

Κείμενα από το βιβλίο «Η Καλλιέργεια του Πνεύματος» του ιερομονάχου Ραφαήλ Νόικα

Ανάγνωση Κειμένων:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
«Λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα»
(Ματθ. δ’ 12-17)

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Kαὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ· Ίνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.»


Κυριακή μηνός Ιανουαρίου, 9/1/2022
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ«ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»
ΠΕΜΠΤΗ, 6/1/2022

Φωτογραφίες.

Την Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022, εορτάστηκε με ευλάβεια η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η τελετή του καθαγιασμού των υδάτων στο προαύλιο του ναού. Όλοι οι εκκλησιαζόμενοι, μικροί και μεγάλοι, πήραν ευλογία προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό και τον ραντισμό τους με τον Μέγα Αγιασμό.

Περισσότερα.«ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ»
Τετάρτη, 5/1/2022

Φωτογραφίες.

Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ.

Απεστρέφετο ποτέ, ο Ιορδάνης ποταμός, τη μηλωτή Ελισσαιέ, αναληφθέντος Ήλιου, και διηρείτο τα ύδατα ένθεν και ένθεν και γέγονεν αύτω ξηρά οδός ή υγρά, εις τύπον αληθώς του Βαπτίσματος, δι' ου ημείς την ρέουσαν του βίου διαπερώμεν διάβασιν. Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη αγιάσαι τα ύδατα.

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ
Η Παραβολή του Δείπνου
(Λουκ. ιδ 16-24)

«Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην· άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς· και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου ειπείν τοις κεκλημένοις· έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξαντο από μιάς παραιτείσθαι πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτώ· αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν ερωτώ σε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε· ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε, και πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά· ερωτώ σε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε· γυναίκα έγημα, και δια τούτο ου δύνομαι έλθείν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε τω κυρίω αυτού ταύτα. Τότε οργισθείς ο οικοδεσπότης είπε τω δούλω αυτού· έξελθε ταχέως εις τάς πλατείας και ρύμας της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και χωλούς και τυφλούς εισάγαγε ώδε. Και είπεν ό δούλος· κύριε, γέγονεν ως επέταξας, και έτι τόπος εστί. Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον· έξελθε εις τάς οδούς και φραγμούς και ανάγκασον εισελθείν, ίνα γεμισθή ο οίκος μου. Λέγω γαρ υμίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων γεύσεταί μου του δείπνου· πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί».


Κυριακή μηνός Δεκεμβρίου, 12/12/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ«ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ»
Σάββατο, 1/1/2022

Φωτογραφίες.

Ο προϊστάμενος του ναού πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους, ευχήθηκε σε όλους ο Θεός να ευλογήσει την νέα χρονιά να έχουμε τον Χριστό μόνιμο κάτοικο μέσα στη ψυχή μας, μέσα στη καρδιά μας. Αυτός να δίνει νόημα στη κάθε μας πράξη, στη κάθε μας ώρα, στο κάθε μας χρόνο. Όταν βιώνουμε τον Χριστό μέσα στη καρδιά μας, θα ξέρουμε ότι Αυτός θα μας δίνει την δύναμη, θα μας φωτίζει να νοηματοδοτούμε την οποιαδήποτε δυσκολία δοξολογώντας τον Θεό...

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»
ΣΑΒΒΑΤΟ, 25/12/2021

Ευχόμαστε σε όλους, μικρούς και μεγάλους, ο Θεός να ευλογήσει και αυτή τη νέα χρονιά να είναι γεμάτη από τον ίδιο τον Χριστό και την αγάπη Του, να μας δίνει τη φώτιση να ζούμε με εμπιστοσύνη στη Πρόνοια Του, ζητώντας το Έλεος Του.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

102η Εκπομπή: Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: Η Εορτή των Χριστουγέννων

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Φιλοξενούμενος: Επίσκοπος Καρπασίας, κκΧριστοφόρος

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

101η Εκπομπή: Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: Η Υπεραγία Θεοτόκος (Μέρος Β')

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

1η Κυριακή μηνός Δεκεμβρίου: 5/12/2021
Ομιλία με Θέμα: “Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ
(Λουκ. ιη 18-27)

Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί μὲ λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἰς, ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδᾳς· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκούσας δὲ τοῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἔξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκουλούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλος διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.


Κυριακή μηνός Νοεμβρίου 28/11/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
3ο σεμινάριο Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Θυμός: Προσπαθώντας να Κατανοήσουμε και να Αντιμετωπίσουμε την Εκρηκτική Συμπεριφορά των Παιδιών μας»
Ομιλητής: π.Χρίστος Μιχαηλίδης, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δρ.Ψυχολογίας
8:00μμ-9:00μμ
Το βίντεο με την περιγραφή του σεμιναρίου
μπορείτε να το δείτε
εδώ.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα αίτηση.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για την εφαρμογή Zoom είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της εγγραφής.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
Δεν θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.
To σεμινάριο θα βιντεογραφηθεί και θα αναρτηθεί στο youtube Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως Κύπρος

«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

100η Εκπομπή: Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021

Θέμα: Η Υπεραγία Θεοτόκος (Μέρος Α')

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
2ο σεμινάριο Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Σκέφτεσαι να Σταματήσεις το Κάπνισμα;
Έχουμε την Λύση»
Ομιλήτρια: Άντρη Αριστοτέλους,
Οδοντίατρος, Σύμβουλος Διακοπής Καπνίσματος
8:00μμ-9:00μμ
Το βίντεο με την περιγραφή του σεμιναρίου
μπορείτε να το δείτε
εδώ.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα αίτηση.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για την εφαρμογή Zoom είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της εγγραφής.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.
Δεν θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.
To σεμινάριο θα βιντεογραφηθεί και θα αναρτηθεί στο youtube Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως Κύπρος


Εορτή Αγίου Νεκταρίου
Πενταπόλεως του θαυματουργού
Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2021

Φωτογραφίες.

Με περισσή χαρά, ευλάβεια και απλότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. Η ενορία μας έχει την ευλογία να έχει ένα παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο το οποίο βρίσκεται μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου. ...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

99η Εκπομπή: Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021

Θέμα: Το Μυστήριο της Ασθένειας

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΛΟΥΚΑ
(Λουκ. ΙΣΤ’ (16) 19-31)

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.


Κυριακή μηνός Οκτωβρίου 31/10/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021»
Εορτή Αγίου Δημητρίου
Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2021

Φωτογραφίες.

Η ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως τίμησε με τη δέουσα ιεροπρέπεια και περισσή χαρά την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου..

Περισσότερα.ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021

ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

Πνευματική Ομιλία
Τρίτη 19/10/21
6.45μμ
Ομιλητής: Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος
Θέμα: "Μαρτύριο και μαρτυρία υπέρ Χριστού τότε και σήμερα"
Χώρος: Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Το πρόγραμμα γαι τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021 εδώ


ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
1ο σεμινάριο Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού σας ενημερώνει ότι αρχίζει το Νέο Πρόγραμμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων
για την περίοδο 11 Νοεμβρίου 2021 - 05 Μαΐου 2022.


Το πρόγραμμα αναλυτικά μπορείτε να το δείτε εδώ.

Για το κάθε σεμινάριο θα γίνεται ξεχωριστή ανάρτηση και ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής για παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής zoom.

Το 1ο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού θα έχει θέμα:

«Θέματα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Νηπιακής Ηλικίας»
Ομιλήτρια: Ελεονώρα Παπαλεοντίου Λουκά,
Παιδαγωγός, Αν.Καθηγήτρια Ψυχολογίας
8:00μμ-9:00μμ
Το βίντεο με την περιγραφή του σεμιναρίου
μπορείτε να το δείτε
εδώ..

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

98η Εκπομπή: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021

Θέμα: Το Γήρας - Η Φροντίδα στην Τρίτη Ηλικία

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021

Φωτογραφίες.

Με πολλή χαρά αρχίσαμε και φέτος τις όμορφες κατηχητικές συνάξεις μας! για παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου! κάθε Σάββατο μεταξύ 10.30-12.30μμ...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

97η Εκπομπή: Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021

Θέμα: Ο Πόνος στη Ζωή μας

Κείμενα από το βιβλίο του Μοναχού Μωυσή (Αγιορείτη) «Ο Άγιος Πόνος - Μαθητεία στην Επίσκεψη του Πόνου στη Ζωή μας» (Έκδοση Κέντρου Βιοιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας)

Ανάγνωση Κειμένων:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

1η Κυριακή μηνός Οκτωβρίου: 3/10/2021
Ομιλία με Θέμα: “Η Πνευματική Ζωή»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ
(Λουκ. ΣΤ’ 31-36)

«Είπεν ο Κύριος, καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι. Και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι. και εάν δανείζητε παρ’ ων ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ άμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έσται ο μισθός υμών πολύς, και έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός εστιν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεσθε ουν οικτίρμονες, καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί».


Κυριακή μηνός Οκτωβρίου: 03/10/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

96η Εκπομπή: Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Κείμενα από το βιβλίο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιεροθέου Βλάχου

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
(Ιωάν. ΙΘ’ 25-27, 24-25)

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκεισαν παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου, 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25 ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν».


Κυριακή μηνός Σεπτεμβρίου: 26/9/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

95η Εκπομπή: Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Ευαγγέλιο, Κυριακή μετά την Ύψωση
(Μάρκ. Η' 34-θ',1)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ
(Μάρκ. Η' 34-θ',1)

«Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων».


Κυριακή μηνός Σεπτεμβρίου: 19/9/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

94η Εκπομπή: Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕορτή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Φωτογραφίες.

….Είθε η τιμή του Τιμίου Σταυρού, που είναι στον πυρήνα του Χριστιανισμού, να είναι στον πυρήνα της ζωής μας!...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

93η Εκπομπή: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Το Νέο Εκκλησιαστικό Έτος

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕορτή Αγίου Φανουρίου του νεοφανούς μάρτυρος
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021

Φωτογραφίες.

Με πολλή χαρά γιορτάσαμε την εορτή του νεοφανούς μάρτυρος Αγίου Φανουρίου στο παρεκκλήσιο της ενορίας μας στην περιοχή Ακροπόλεως στη Λευκωσία....

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Κυριακή, 15 Αυγούστου 2021

Φωτογραφίες.

Στις 15 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα την μεγάλη Θεομητορική εορτή, η Κοίμηση της Θεοτόκου...

Περισσότερα.Εορτή της Μεταμορφώσεως
Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021

Φωτογραφίες.

Απολυτίκιον
Ἦχος βαρύς.


Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

92η Εκπομπή: Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021

Θέμα: Οι Υπηρεσίες του ΠΑΣΥΚΑΦ εν μέσω Πανδημίας

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ !!!
Κατηχητική Κίνηση Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Φωτογραφίες.

Με την χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου φθάσαμε στο τέλος και αυτής της κατηχητικής χρονιάς!..»

Περισσότερα.Η Δεσποτική Εορτή της Αναλήψεως
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού

Πέμπτη 10.6.2021

Φωτογραφίες.

Απολυτίκιον:
Ήχος δ'.


Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

91η Εκπομπή: Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

Θέμα: Η Συγχώρηση

Κείμενα από το βιβλίο:
«Πως να εισέλθω στη καρδιά:
Μυστικές Αναβάσεις στο Όρος του Κυρίου»
Kallistos Ware

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

90η Εκπομπή: Τρίτη, 1η Ιουνίου 2021

Θέμα: Ο Χριστός στον πόνο

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

89η Εκπομπή: Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Θέμα: Ο δίκαιος και πολύαθλος Ιωβ

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
(Ιωάννη Ε’, 1-15)

«Τῷ καιρῶ ἐκείνω, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἐστί δέ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπί τή προβατική, κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγόμενη Ἐβραϊστι Βηθεσδά, πέντε στοᾶς ἔχουσα. Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολύ τῶν , ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, πηρῶν, ἐκδεχομένων τήν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Ἄγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν ἐν τή κολυμβήθρα, καί ἐταράσσετο τό ὕδωρ· ὁ οὔν πρῶτος ἔμβας μετά τήν ταραχήν τοῦ ὕδατος ὑγιής ἐγένετο ὤ δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ἤν δέ τίς ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καί ὀκτώ ἔτη ἔχων ἐν τή ἀσθενεία αὐτοῦ. Τοῦτον ἰδών o Ἰησοῦς κατακείμενον, καί γνούς ὅτι πολύν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῶ· θέλεις ὑγιής γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῶ ὁ ἀσθενῶν Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἴνα ὅταν ταραχθῆ τό ὕδωρ, βάλη μέ εἰς τήν κολυμβήθραν. ἐν ὤ δέ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρό ἐμοῦ καταβαίνει. Λέγει αὐτῶ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἄρον τόν κράβαττόν σου καί περιπατεῖ. Καί εὐθέως ἐγένετο ὑγιής ὁ ἄνθρωπος καί ἦρε τόν κράβαττον αὐτοῦ καί περιεπάτει. Ἤν δέ Σάββατον ἐν ἐκείνη τή ἡμέρα. Ἔλεγον οὔν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένω· σάββατον ἐστίν οὐκ ἔξεστι σοί ἄραι τόν κράβαττον. Ἀπεκρίθη αὖτοις· ὁ ποιήσας μέ ὑγιῆ, ἐκεῖνος μοί εἶπεν ἄρον τόν κράβαττόν σου καί περιπάτει. Ἠρώτησαν οὔν αὐτόν τίς ἐστίν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπῶν σοί, ἄρον τόν κράβαττόν σου καί περιπάτει· ὁ δέ ἰαθεῖς οὐκ ἤδει τίς ἐστίν ὁ γάρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπω. Μετά ταῦτα εὑρίσκει αὐτόν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῶ καί εἶπεν αὐτῶ· ἴδε ὑγιής γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε, ἴνα μή χεῖρον σοί τί γένηται. Ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καί ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν ὁ ποιήσας αὐτόν ὑγιῆ».


Κυριακή μηνός Απριλίου: 23/5/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

88η Εκπομπή: Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Θέμα: Η Εξάρτηση από τον τζόγο

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

87η Εκπομπή: Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Θέμα: Η Ανάσταση του Χριστού

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MAΪΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
2 ΜΑΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»

Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
2 ΜΑΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Δεύτε λάβετε Φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών

Τὴν Ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν»

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!»ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
O ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
1η ΜΑΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην ότι συ κληρονομήσεις εν πάσι τους έθνεσι…»

«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας, τη αστραπή της Θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας,..»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς...»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«"Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, ἐσκοτίζετο· καί ἀνόμοις κριταῖς σέ τόν δίκαιον κριτήν παραδίδωσι...»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ)
ΝΙΠΤΗΡ & ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· ...»

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

86η Εκπομπή: Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Θέμα: Συνομιλία με τον χωρεπίσκοπο Καρπασίας
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα (Μέρος Δ’)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

«Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ ...»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ)
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα....»

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
(Μάρκου Θ’, 17-31)

«Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν͵ ὅπου ἦν Λάζαρος͵ ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ͵ καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει͵ ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. Ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. Λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ͵ ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ΄ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς͵ Ἄφες αὐτήν͵ ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό· τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ΄ ἑαυτῶν͵ ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν͵ καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ΄ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν͵ὅτι πολλοὶ δι΄ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν͵ ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα͵ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ͵ καὶ ἐκραύγαζον. Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου͵ καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ΄ αὐτό͵ καθώς ἐστιν γεγραμμένον· Μὴ φοβοῦ͵ θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται͵ καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον͵ ἀλλ΄ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ΄ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ΄ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον


Κυριακή μηνός Απριλίου: 25/4/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Φωτογραφίες.

Με ιεροπρέπεια εορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στην Λευκωσία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας έγινε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Βαϊφόρου στο προαύλιο του ναού....

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(ΜΑΪΟΣ 2021)

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΙ ΩΡΕΣ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

Το πρόγραμμα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

85η Εκπομπή: Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Θέμα: Χριστιανισμός και Επιστήμη:
Οι θέσεις Ορθοδοξίας και Επιστήμης (Μέρος Β)
Κείμενα από την Μελέτη Εμμανουήλ Καρακώστα
(Επαγγελματίας Υγείας - Ερευνητής)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ)
(Μάρκου Ι’, 32-45)

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ παραλαβὼν ὁ Ἰησοῦς πάλιν τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαὶ-νεῖν, ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς γραμματεῦσι, καὶ κατακρινούσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαιξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενούσιν αὐτόν, Καὶ τῇ τρίτῃ ἥμερα ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὁ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τὶ θέλετε ποιήσαι μὲ ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἲς ἐκ δεξιῶν καὶ εἰς ἐξ εὐωνύμων σοῦ καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τὶ αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὁ ἐγὼ πίνῳ, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνῳ πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὔκ ἐστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς- οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὒχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν».


Κυριακή μηνός Απριλίου: 18/4/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
(ΣΤΑΣΙΣ Α’ - ΣΤΑΣΙΣ Β’ - ΣΤΑΣΙΣ Γ΄ - ΣΤΑΣΙΣ Δ’)
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Φωτογραφίες από τον Ακάθιστο Ύμνο.

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)
(Μάρκου Θ’, 17-31)

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ιησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται».


Κυριακή μηνός Απριλίου: 11/4/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Δ’
Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Φωτογραφίες.

Τεῖχος εἰ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καί
Πάντων τῶν εἰς Σέ προστρεχόντων ὁ γάρ του
Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς, κατεσκεύασε Σέ Ποιητής,
Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τή Μήτρα Σου, καί πάντας
Σοί προσφωνείν διδάξας...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

84η Εκπομπή: Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

Θέμα: Χριστιανισμός και Επιστήμη:
Οι θέσεις Ορθοδοξίας και Επιστήμης (Μέρος Α)
Κείμενα από την Μελέτη Εμμανουήλ Καρακώστα
(Επαγγελματίας Υγείας - Ερευνητής)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους. Εν όψει της τήρησης των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας η ομιλία έχει διεξαχθεί μέσω διαδικτύου από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

1η Κυριακή μηνός Απριλίου: 4/4/2021
Ομιλία με Θέμα: “Ο Σταυρός του Χριστού»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΚυριακή Γ’ Νηστείων
(Σταυροπροσκυνήσεως)
4 Απριλίου 2021

Φωτογραφίες.

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν,
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι»...

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Γ’
Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Φωτογραφίες.

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμανίσας ὁ Κτίστης, ἠμίν τοίς
Ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις, ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας
Γαστρός, καί φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἤν ἄφθορον
Ἴνα τό θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν Αὐτήν
Βοῶντες...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

83η Εκπομπή: Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Θέμα: Συνομιλία με τον χωρεπίσκοπο Καρπασίας
(Μέρος Γ’) Το Νόημα του Σταυρού στη Ζωή μας

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ B’
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Φωτογραφίες.

Ἤκουσαν οἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
Τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν καί δραμόντες
Ὡς πρός Ποιμένα, θεωρούσι τοῦτον ὡς Ἀμνόν
Ἄμωμον, ἐν τή Γαστρι Μαρίας βοσκηθέντα, ἤν
Ὑμνοῦντες εἶπον...

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
(Ιωάννη Κ’, 11-18)

«Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω. ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ.καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ· κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· ραββουνί, ὃ λέγεται, διδάσκαλε. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ».


Κυριακή μηνός Μαρτίου: 21/3/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ“Κυριακή της Ορθοδοξίας"
21 Μαρτίου 2021

Φωτογραφίες.

Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν·...

Περισσότερα.«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Α’
Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021

Φωτογραφίες.

Ἄγγελος Πρωτοστάτης. Οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
Εἰπείν τή Θεοτόκω τό χαῖρε, καί σύν τή
Ἀσωμάτω φωνή σωματούμενον Σέ θεωρῶν, Κύριε,
Ἐξίστατο καί ἵστατο, κραυγάζων πρός Αὐτήν Τοιαῦτα...

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

82η Εκπομπή: Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Θέμα: Η Νηστεία ως Άσκηση στη ζωή μας

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

81η Εκπομπή: Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Θέμα:Συνομιλία με τον χωρεπίσκοπο Καρπασίας
(Μέρος Β’)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
8o σεμινάριο Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Ανακοινώνεται το 8ο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Συννοσυρότητα: Ψυχική υγεία και τοξικοεξάρτηση»
Ομιλήτρια: Μαρία Σιαλή
7:00μμ-8:15μμ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά, χωρίς την φυσική παρουσία προσώπων.

Περισσότερα.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους. Εν όψει της τήρησης των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας η ομιλία έχει διεξαχθεί μέσω διαδικτύου από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

1η Κυριακή μηνός Μαρτίου: 7/3/2021
Ομιλία με Θέμα: “Η Παραβολή της Κρίσεως»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

80η Εκπομπή: Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

Θέμα: Συνομιλία με τον χωρεπίσκοπο Καρπασίας
(Μέρος Α’)

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
(Λουκά ιη', 10-14)

«Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ Ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοὶ ὅτι οὔκ εἰμι ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοὶ ἢ καὶ ὡς οὗτος ὃ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκάτῳ πάντα ὅσα κτῶμαι. Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπάραι, ἀλλ' ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων ὁ Θεός, ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω γὰρ ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται»


Κυριακή μηνός Φεβρουαρίου: 28/2/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

79η Εκπομπή: Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Θέμα:«Νοσηλευτική και Θεολογική Προσέγγιση
του Πόνου»

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
7o σεμινάριο Πέμπτη 25 Φεβρουρίου 2021

Ανακοινώνεται το 7ο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Ψυχική ανθεκτικότητα γονέων - παιδιών με συναισθηματικές/γνωστικές δυσκολίες.»
Ομιλήτρια: Θεοδοσία Αποστόλου
7:00μμ-8:15μμ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά, χωρίς την φυσική παρουσία προσώπων.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

78η Εκπομπή: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: Κείμενα από την Διπλωματική Μελέτη
«Το πρόσωπο του Ιερέα και η Ποιμαντική του Διακονία
κατά τους έξι λόγους του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου» (Μέρος Β’) πρωτοπρεσβύτερου Μάριου Δημοσθένους

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)
(Ματθ. ιε΄, 21-28)

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὃ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησον μέ, Κύριε, υἱὲ Δαβίδ· ἢ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτὴ λόγον. Καὶ προσελθόντες oι μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὔκ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτή· ὢ γύναι, μεγάλη σοῦ ἡ πίστις- γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἢ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης».


Κυριακή μηνός Φεβρουαρίου: 14/2/2021
Μπορείτε να ακούσετε το κήρυγμα εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

77η Εκπομπή: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Θέμα:Κείμενα από την Διπλωματική Μελέτη
«Το πρόσωπο του Ιερέα και η Ποιμαντική του Διακονία
κατά τους έξι λόγους του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου» (Μέρος Α’) πρωτοπρεσβύτερου Μάριου Δημοσθένους

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
με τον πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους. Εν όψει της τήρησης των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας η ομιλία έχει διεξαχθεί μέσω διαδικτύου από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

1η Κυριακή μηνός Φεβρουαρίου: 7/2/2021
Ομιλία με Θέμα: “Η Παραβολή των Ταλάντων»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Η καθιερωμένη ομιλία που διεξάγεται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα του ναού μας από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους, θα διεξαχθεί διαδικτυακά αυτή την Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της εφαρμογής zoom και live streaming στο Facebook.

Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2021
Ώρα: 11.00πμ – 12.00πμ
Για δήλωση συμμετοχής μέσω zoom: εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

76η Εκπομπή: Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: Αφιέρωμα στη μνήμη του πατέρα Σπυρίδωνα Δημοσθένους ‘Του Ιερέα της Ακρόπολης’
με τον πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Δημοσθένους

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

Μνημόσυνο πατρός Σπυρίδωνος. Του Ιερέα της Ακρόπολης. Του Ιερέα που είχε δώσει τον εαυτό του στην λειτουργική ζωή και στη διακονία του πλησίον...

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
6o σεμινάριο Πέμπτη 4 Φεβρουρίου 2021

Ανακοινώνεται το 6ο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Υπαρξιακή κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή:
πρόληψη της στην παιδική ηλικία. Η ευχαριστηριακή στάση ζωής ως αντίδοτο.»
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μάμα Αγαπίου
7:00μμ-8:15μμ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά, χωρίς την φυσική παρουσία προσώπων.

Περισσότερα.


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

75η Εκπομπή: Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Θέμα: Κείμενα από το βιβλίο «Ασθένεια και Θλίψη»
Πρακτικές Ποιμαντικές Κατευθύνσεις
πρωτοπρεσβύτερου Χριστοφόρου Ι. Χρόνη

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώ


«ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Κάθε Τρίτη πρωί, μεταξύ 10.00-11.00πμ
Ραδιοφωνικός Σταθμός «Άγιος Δημήτριος», 93.3

74η Εκπομπή: Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Θέμα: Συζήτηση για την Πανδημία
με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Ζήνωνος

Επιμέλεια και Παρουσίαση:
πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή εδώΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 θα τελέστει το ετήσιο μνημόσυνο του πνευματικού πατέρα μας πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνα Δημοσθένους στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Περισσότερα.Εορτή Θεοφανείων
Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

Φωτογραφίες.

Η φανέρωση του Τριαδικού Θεού που συντελείται σήμερα με την εορτή αυτή των Θεοφανίων να είναι και ομολογίας μέσα στη ζωή μας. Και να είναι ομολογία όχι ψυχολογική και επιφανειακή γιατί δεν απειλείται η πίστη μας αλλά όμως μας απειλούν τα πάθη μας,...

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
11/1/2021-31/1/2021

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.
Κάθε νέο έτος είναι μια νέα ευλογία αλλά και μια νέα πορεία. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τη νέα χρονιά με την δίκη Του ευλογία. Να δώσει στον καθένα τη δύναμη να αξιοποιήσει ότι η δίκη Του αγάπη επιτρέψει. Να εμπνεύσει την καρδιά μας να ζητούμε πρώτα τη δίκη Του Βασιλεία, που κέντρο της είναι η καρδιά μας. Να μας εμπνεύσει μετάνοια και αγάπη προς τον Θεό, τον πλησίον και τον εαυτό μας. Όλα τα υπόλοιπα τα ευγενή που ποθεί η καρδιά μας δε θα μας τα στερήσει αν εμείς ξέρουμε τι να ζητούμε πρώτα.
Ευλογημένη για όλους να είναι η νέα χρονιά.

πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους,
προϊστάμενος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου ΑκροπόλεωςΤην ημέρα των Χριστουγέννων, 25/12/2020,
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα τελεσθούν δύο Λειτουργίες.


Α'  Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων
(Όρθρος και Θεία Λειτουργία)  η ώρα 5:00 – 8:00 πμ και

Β'  Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων
(Όρθρος και Θεία Λειτουργία)  η ώρα 8:30 – 10:30 πμ

Λόγω του COVID-19 οι πιστοί θα πρέπει να τηρούν το πρωτόκολλο (απόσταση δύο μέτρων, χρήση μάσκας κλπ) τόσο από αυτούς που θα βρίσκονται εντός του Ναού όσο και από αυτούς που θα είναι στο προαύλιο της εκκλησίας.

Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου
ΔΕΝ θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία την ημέρα των ΧριστουγέννωνΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
5o σεμινάριο Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Ανακοινώνεται το 5ο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Δεν θα μου πεις τι να κάνω!»
Διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά: Προσεγγίζοντας την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή.
Ομιλητής: π.Χρίστος Μιχαηλίδης
7:00μμ-8:15μμ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά, χωρίς την φυσική παρουσία προσώπων.

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
4o σεμινάριο Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται το 4ο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

Ο δεσμός των γονιών και η διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά τους, αρνούμενοι μιας ψυχικής διαταραχής στους ίδιους ή/ και στα παιδιά τους.
Προκλήσεις και προτεινόμενες πρακτικές λύσεις.
Ομιλήτρια: Γεωργία Βέργου
7:00μμ-8:00μμ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά, χωρίς την φυσική παρουσία προσώπων.

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
3o σεμινάριο Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται το 3ο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

«Κάπνισμα στην οικογένεια»
Οι επιπτώσεις του γονεϊκού καπνίσματος στα παιδιά
/πρόληψη της έναρξης καπνίσματος στους έφηβους.
Ομιλήτρια: Άντρη Αριστοτέλους
7:30μμ-8:45μμ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά, χωρίς την φυσική παρουσία προσώπων.

Περισσότερα.Εορτή Αγίου Νεκταρίου
Πενταπόλεως του θαυματουργού
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2020

Φωτογραφίες.

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την κοίμησή του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Με περισσή χαρά και ευλάβεια εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως...

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2020
Θέμα: “Η Παραβολή της Κρίσης»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2020»
Εορτή Αγίου Δημητρίου
Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Φωτογραφίες.

Η ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως τίμησε με λαμπρότητα την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. ....

Περισσότερα.«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2020»
Εσπερινός Εορτής Αγίου Δημητρίου
Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Φωτογραφίες.

Η ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως τίμησε με τη δέουσα ιεροπρέπεια και περισσή χαρά την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου....

Περισσότερα.«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2020»
Παρουσίαση Εορταστικού Τόμου
«50 χρόνια Λατρείας στο Θεό και Διακονίας στον άνθρωπο»
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Φωτογραφίες.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως με την ευκαιρία του Εορτασμού του Χρυσού Ιωβηλαίου από τον Εγκαίνιο του Ιερού Ναού πραγματοποίησε εκδήλωση για την παρουσίαση του Εορταστικού Τόμου «50 χρόνια Λατρείας στο Θεό και Διακονίας στον άνθρωπο»...

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2020
Θέμα: "Η εντολή της αγάπης για τους εχθρούς μας"

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
Νέο σεμινάριο Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Ανακοινώνεται το πρώτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

"Υγιής ή αρρωστημένη θρησκευτικότητα; και ποία η σχέση της με την ψυχική υγεία;"
Ομιλήτρια: Ελεονώρα Παπαλεοντίου Λουκά
7:45μμ-8:45μμ

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού
σας ενημερώνει ότι αρχίζει τη νέα ενότητα σεμιναρίων με Θέμα:
«Αναγνώριση ψυχικών νοσημάτων στην οικογένεια &
Στήριξη οικογειακού περιβάλλοντος.»

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Οκτώβριος 2020 - Μάρτιος 2021

        06:45μμ Εγραφές
07:00-08:15μμ Σεμινάριο

Ενημέρωση Σεμιναρίων

Περισσότερες πληροφορίες: στείλτε ήμειλΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

Φωτογραφίες.

Με την χάρη του Θεού και των Αγίων μας αρχίσαμε και φέτος τις όμορφες κατηχητικές συνάξεις μας για παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου! Οι κατηχητικές μας συνάξεις θα τελούνται κάθε Σάββατο μεταξύ 11.00-12.30μμ...

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 – ΜΑΙΟΣ 2021

Διαβάστε την πρόσκληση.Εορτή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού,
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Φωτογραφίες.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο εσπερινός και την ημέρα της εορτής τελέστηκε η Θεία Λειτουργία...

Περισσότερα.Ο κορωνοϊός (Covid19)

Παγκόσµια Συµβουλευτική Συνδιάσκεψη των Φορέων και
Δικτύων Υγείας
(στο πλαίσιο του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών)
28 Ιουλίου 2020
Εναρκτήριοι στοχασµοί
π. Σταύρος Κοφινάς
Συντονιστής του Δικτύου του Οικουµενικού Πατριαρχείου
για την Ποιµαντική Διακονία στον χώρο της Υγείας

Διαβάστε το κείμενο.Εσπερινός Αγίου Φανουρίου
του νεοφανούς μάρτυρος, 26.8.2020

Φωτογραφίες.

Συν Θεώ εορτάσθηκε και φέτος στο όμορφο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στην ενορία Ακροπόλεως στη Λευκωσία η μνήμη του Αγίου Φανουρίου του Νεοφανούς και Θαυματουργού.

Περισσότερα.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΗΡΥΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Φωτογραφίες.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για ενίσχυση των εμπερίστατων αδελφών μας στο Λίβανο λόγω της καταστροφικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού,...

Περισσότερα.Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Σάββατο, 15.8.2020

Φωτογραφίες.

Στις 15 Αυγούστου η Εκκλησία εορτάζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα την μεγάλη θεομητορική εορτή, η Κοίμηση της Θεοτόκου.

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.Εκδήλωση Λήξης Κατηχητικής Κίνησης
Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

Πραγματοποιήθηκε και φέτος η λήξη των Κατηχητικών Συνάξεων της ενορίας μας, κάπως διαφορετικά από άλλες χρονιές λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της Πανδημίας και της τήρησης των απαραίτητων μέτρων προστασίας, αλλά όμως πλούσια σε ευλογία και χαρά Θεού!!...

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η χρονιά 2019-2020 λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’.

Περισσότερα.ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Νέα Ομάδα Διακονίας Αγάπης & COVID-19

Εν όψει των συνθηκών της πανδημίας και των νέων δεδομένων στην ζωή μας, διευθετήσαμε και προσαρμόσαμε την δραστηριότητα της Διακονίας μέσα στα πλαίσια των μέτρων προστασίας που καθορίζονται από το κράτος και διασφαλίζοντας την ασφάλεια και υγεία των εθελοντριών...

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
Νέο σεμινάριο Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται το έκτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

Κάπνισμα και Covid 19
Ομιλήτρια: Άντρη Αριστοτέλους
7:30μμ-8:30μμ

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
IOYΛIOY 2020

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
Νέο σεμινάριο Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται το πέμπτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

Αποθεραπεύοντας τον απόηχο της καραντίνας
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μάμα Αγαπίου
7:30μμ-8:30μμ

Περισσότερα.Κυριακή της Πεντηκοστής
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

Φωτογραφίες.

Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία μας εορτάζει την Γενέθλιο ημέρα της, τιμήθηκε σήμερα με ιεροπρέπεια στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
Νέο σεμινάριο Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται το τρίτο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

Άγχος: Κινητήριος Δύναμη ή
              Φθορά & Καταστροφή;
Ομιλήτρια: Ελεονώρα Παπαλεοντίου - Λουκά,
7:30μμ-8:30μμ

Περισσότερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
IOYNIOY 2020

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
&
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ


Το πρόγραμμα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
Νέο σεμινάριο Τρίτη 26 Μαϊου 2020

Ανακοινώνεται το δεύτερο σεμινάριο του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού με Θέμα:

Στοχοθέτηση, επιτυχία και άγχος εξετάσεων
Ομιλήτρια: Θεοδοσία Αποστόλου,
7:30μμ-8:30μμ

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»
Νέα σεμiνάρια 22 Μαϊου - 26 Ιουνίου 2020

To Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού σας ενημερώνει ότι αρχίζει το νέο σεμιναριακό του κύκλο με Θέμα:
«Νέα δεδομένα στη ζωή μας»
για την περίοδο 22 Μαϊου - 26 Ιουνίου 2020.ς»

Περισσότερα.


ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ


Το κατηχητικό της εβδομάδας μας
Οι πρώτοι κήρυκες της Αναστάσεως του Χριστού


ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ


Το κατηχητικό της εβδομάδας μας
Πιστή απιστία! - Απόστολος Θωμάς


ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ


Το κατηχητικό της εβδομάδας μας

Η Κυριακή των Βαϊων

Η Αγία Εβδομάδα

Οπτικοακουστικά "Η Αγία Εβδομάδα" εδώ

Πάσχα - Παρουσίαση απο χειρόγραφο


ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ


Το κατηχητικό της εβδομάδας μας
Ο Ακάθιστος Ύμνος


ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ


Το κατηχητικό της εβδομάδας μαςΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Φωτογραφίες.

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Φωτογραφίες.

Την Ανάσταση του Χριστού την γιορτάσαμε με λαμπρότητα τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όταν ακούσαμε τον Καλό Λόγο, στον όρθρο της Κυριακής του Πάσχα μαζί με την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ
O ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Φωτογραφίες.

Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην
ότι συ κληρονομήσεις
εν πάσι τους έθνεσι.

«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Φωτογραφίες.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ,
κατετέθης Χριστέ,
καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Φωτογραφίες.

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη, ο Νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Φωτογραφίες.

«Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐφωτίζοντο,
τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, ἐσκοτίζετο·
καί ἀνόμοις κριταῖς σέ τόν δίκαιον κριτήν παραδίδωσι.
Βλέπε, χρημάτων ἐραστά, τόν διά ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον·
φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν τήν διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν.
Ὁ περί πάντας ἀγαθός, Κύριε, δόξα σοι».

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ)
ΝΙΠΤΗΡ & ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Φωτογραφίες.

«Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ,
κοινωνόν με παράλαβε·
οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω·
οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας·
ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι·
Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.»

Περισσότερα.“Ο ΝΥΜΦΙΟΣ"
Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες.

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον ἡμᾶς.»

Περισσότερα.“Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ"
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Φωτογραφίες.

ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ.

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Δ’
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Φωτογραφίες.

Ψάλλοντές σου τόν Τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες, ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε· ἐν τῆ σῆ γάρ οἰκήσας γαστρί, ὁ συνέχων πάντα τῆ χειρί Κύριος, ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας.
Χαῖρε, σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου· χαῖρε, Ἁγία Ἁγίων μείζων.
Χαῖρε, Κιβωτέ χρυσωθεῖσα τῶ Πνεύματι·
χαῖρε, θησαυρέ τῆς ζωής ἀδαπάνητε...

Περισσότερα.Γ’ Κυριακή των Νηστειών
Της Σταυροπροσκυνήσεως

23 Μαρτίου 2020

«Σταυρέ του Χριστού Σώσον Ημάς τη δυνάμει σου»

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Γ’
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης, ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός, καί φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἦν ἄφθορον· ἵνα τό θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτήν, βοῶντες·
Χαῖρε, τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· χαῖρε, τό στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα· χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τόν βίον ἐμφαίνουσα...

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ B’
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Φωτογραφίες.

κουσαν οἱ Ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων, τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· καί δραμόντες ὠς πρός Ποιμένα, θεωρούσι τοῦτον ὡ ς ἀμνόν ἄμωμον, ἐν τῆ γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα, ἥν ὑμνοῦντες εἶπον.
Χαῖρε, ἀμνοῦ καί ποιμένος Μήτηρ· χαῖρε, αὐλή λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον...

Περισσότερα.“Κυριακή της Ορθοδοξίας"
8 Μαρτίου 2020

Φωτογραφίες.

Με την αρμόζουσα λαμπρότητα και πλήθους πιστών εορτάστηκε και φέτος στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως η Α’ Κυριακή των Νηστειών,...

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Α’
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

Φωτογραφίες.

Άγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῆ Θεοτόκω το, Χαῖρε·
(τρεῖς φορές) καί σύν τῆ ἀσωμάτω φωνῆ, σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
ἐξίστατο καί ἵστατο, κραυγάζων πρός αὐτήν τοιαῦτα.
Χαῖρε, δἰ ἦς ἡ χαρά ἐκλάμψει· χαῖρε, δἰ ἦς ἡ ἀρά ἐκλείψει...

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 1η Μαρτίου 2020
Θέμα: “Ο Πνευματικός Αγώνας στην Αγία Σαρακοστή»

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΑγία Σαρακοστή
Παραδοσιακά Παιχνίδια Κατηχητικής Κίνησης

Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

Φωτογραφίες.

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου η ομάδα των κατηχητών οργάνωσε στο προαύλιο του ναού παραδοσιακά παιχνίδια της Αγίας Σαρακοστής για τους μικρούς φίλους των κατηχητικών μας συνάξεων.

Περισσότερα.“Εκδήλωση Τσάι Τυρινής”
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Φωτογραφίες.

Το ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης» διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση στην αίθουσα «Βασιλικό» του Iερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, την εβδομάδα της Τυρινής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη της Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου στις 4.00μμ το απόγευμα.

Περισσότερα.Αποσπάσματα από το βιβλίο
«ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»
Πορεία προς το Πάσχα
Του Alexander Schmemann
Κεφάλαιο 5: Η Μεγάλη Σαρακοστή στη ζωή μας

«Ας την πάρουμε στα σοβαρά....»
Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μεγάλη Σαρακοστή όπως μας μεταδίδεται κυρίως μέσα από τη λατρεία αυτής της περιόδου. Τώρα μπορεί κανείς να ρωτήσει: Πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτή τη διδασκαλία; πώς μπορούμε να τηρήσουμε την Σαρακοστή;

Περισσότερα.Αποσπάσματα από το βιβλίο
«ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»
Πορεία προς το Πάσχα
Του Alexander Schmemann
Κεφάλαιο 4: Το ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής

Η αρχή: ο μεγάλος κανόνας
Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής έχουμε τον Μεγάλο Κανόνα του αγίου Ανδρέα της Κρήτης, κανόνα μετάνοιας. Χωρισμένος σε τέσσερα μέρη διαβάζεται στο Μεγάλο Απόδειπνο το απόγευμα κατά τις πρώτες τέσσερις μέρες της Α' εβδομάδας των Νηστειών

Περισσότερα.Αποσπάσματα από το βιβλίο
«ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»
Πορεία προς το Πάσχα
Του Alexander Schmemann
Κεφάλαιο 3: Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

Οι δύο έννοιες της Θείας Κοινωνίας
Απ' όλους τους λειτουργικούς κανόνες που αναφέρονται στη Μεγάλη Σαρακοστή ένας είναι που έχει αποφασιστική σημασία για την κατανόησή της.

Περισσότερα.Αποσπάσματα από το βιβλίο
«ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»
Πορεία προς το Πάσχα
Του Alexander Schmemann
Κεφάλαιο 2: Η Λατρεία κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή

Χαρμολύπη
Υυπάρχει «κάτι άλλο» στη Μεγάλη Σαρακοστή και μπορούμε θαυμάσια να το περιγράψουμε σαν μια «ατμόσφαιρα», σαν ένα «κλίμα» μέσα στο οποίο μπαίνει κανείς, και πάνω απ' όλα σαν μια κατάσταση του νου, της ψυχής και του πνεύματος η οποία για επτά εβδομάδες διαπερνά ολόκληρη τη ζωή μας.

Περισσότερα.Αποσπάσματα από το βιβλίο
«ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»
Πορεία προς το Πάσχα
Του Alexander Schmemann
Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία για την Μεγάλη Σαρακοστή

Η Διακαής Επιθυμία (Κυριακή του Ζακχαίου)
Η πρώτη αναγγελία της Μεγάλης Σαρακοστής γίνεται την Κυριακή που διαβάζουμε την Ευαγγελική περικοπή για το Ζακχαίο: (Λουκά 19, 1–10).

Περισσότερα.Αποσπάσματα από το βιβλίο
«ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»
Πορεία προς το Πάσχα
Του Alexander Schmemann
(Εισαγωγή)

Φωτογραφίες.

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι που προορισμός του είναι το Πάσχα, «η Εορτή Εορτών»...

Περισσότερα.Ετήσιο Μνημόσυνο
πατρός Σπυρίδωνα Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του πνευματικού πατέρα μας πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνα Δημοσθένους στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Περισσότερα.«ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Φωτογραφίες.

Την Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020, εορτάστηκε με λαμπρότητα η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως προεξάρχοντος του χωρεπισκόπου Νεαπόλεως κ Πορφυρίου.

Περισσότερα.«ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ»
Κόψιμο Βασιλόπιτας

Εκκλησία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τετάρτη, 1η Ιανουαρίου 2020

Φωτογραφίες.

Την Τετάρτη, 1η Ιανουαρίου 2020, μετά την Θεία Λειτουργία στην αίθουσα «Βασιλικό» του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για το κόψιμο της βασιλόπιττας...

Περισσότερα.«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»
Εκκλησία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2019

Με ευλάβεια, μεγαλοπρέπεια και χαρά Θεού εορτάστηκε η μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στη Λευκωσία.

Περισσότερα.“ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ”
Εκκλησία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

Φωτογραφίες.

Mε τη χάρη του Θεού το Ευαγές ‘Ίδρυμα ‘Έργων Κοινής Ωφελείας «Καλός Σαμαρείτης" διοργάνωσε το καθιερωμένο «Γεύμα Αγάπης» για όλους τους συνεργάτες οι οποίοι προσφέρουν στις διακονίες της ενορίας μας.

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019
Θέμα: "Η Αγάπη προς τον πλησίον"
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Φωτογραφίες.

Με εκκλησιαστική ιεροπρέπεια και ιδιαίτερη ευλάβεια εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού στο ευλογημένο παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο που βρίσκεται μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Περισσότερα.Εορτή Αγίου Δημητρίου
Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Φωτογραφίες.

Με ευλάβεια και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας.

Περισσότερα.ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2019

Εκδηλώσεις

Πρόγραμμα ΕκδηλώσεωνΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019
Θέμα: "Τα Πνευματικά Στάδια της εν Χριστώ Ζωής"
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Φωτογραφίες.

Με την βοήθεια του Θεού και της Παναγίας αρχίσαμε και φέτος τις όμορφες κατηχητικές συνάξεις μας για παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου!

Περισσότερα.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Νέα Ώρα Σεμιναρίου:
Σας ενημερώνουμε
πως το Σεμινάριο της Πέμπτης 03 Οκτωβρίου 2019 με θέμα
«Ο Ρόλος του Πνευματικού Πατέρα στη Ζωή μας»
θα ξεκινήσει στις 19:30.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Οκτώβριος 2019 - Ιανουάριος 2020

        06:45μμ Εγραφές
07:00-08:00μμ Σεμινάριο

Ενημέρωση ΣεμιναρίωνΕορτή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
14 Σεπτεμβρίου 2019

Φωτογραφίες.

Με ευλάβεια και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας.

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η χρονιά λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’.

Περισσότερα.ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΤΡΙΤΗ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Με χαρά Θεού γιορτάσαμε για μια ακόμα χρονιά την εορτή του νεοφανούς μάρτυρος Αγίου Φανουρίου στο παρεκκλήσιον της ενορίας μας στην περιοχή Ακροπόλεως στη Λευκωσία.

Περισσότερα.«ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ»
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΕΔΟΥΛΑΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Φωτογραφίες.

Συν Θεώ πραγματοποιήθηκε και αυτό το καλοκαίρι η «Παιδική Εξοχή» για τα παιδιά του κατηχητικού της ενορίας Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στο γραφικό βουνό του Πεδουλά.

Περισσότερα.Κυριακή της Πεντηκοστής
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Φωτογραφίες.

Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία μας εορτάζει την Γενέθλιο ημέρα της, τιμήθηκε σήμερα με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ευκαιρία για χαλάρωση
ή ενίσχυση των
οικογενειακών σχέσεων

20 Ιουνίου, ...Μάθε περισσότεραΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Κυριακή, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στην αίθουσα «Βασιλικό» του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου η τελετή λήξεως των μαθημάτων Αγιογραφίας της Σχολής «Άγιος Λουκάς».!

Περισσότερα.Εκδήλωση Λήξης Κατηχητικής Κίνησης
Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Φωτογραφίες.

Με την χάρη του Θεού, τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου και τις ευχές των ιερέων της ενορίας μας φθάσαμε στο τέλος και αυτής της ευλογημένης κατηχητικής χρονιάς!

Περισσότερα.Εκδρομή Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Φωτογραφίες.

Με τη χάρη του Θεού πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη χρονιά η ετήσια Προσκυνηματική εκδρομή του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών, την Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019, εν’ όψει της λήξης των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής της ενορίας μας για το τρέχον έτος.

Περισσότερα.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Την Ανάσταση του Χριστού την γιορτάσαμε με λαμπρότητα τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όταν ακούσαμε τον Καλό Λόγο...

Περισσότερα.ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Μακάρειο Νοσοκομείο
Παρεκκλήσιον Αγίου Λουκά Κριμαίας

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στις 9.00μμ - 9.30μμ τελέστηκε η ακολουθία της Αναστάσεως στο παρεκκλήσιον Αγίου Λουκά Κριμαίας στο Μακάρειο Νοσοκομείο...

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ
O ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ο Εσπερινός της Αναστάσεως....

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ
Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
ΚΑΙ Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Με κατάνυξη πλήθος πιστών έζησε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής την Αποκαθήλωση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής....

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Την Μεγάλη Παρασκευή η εκκλησία βιώνει την πορεία του Ιησού προς τον Σταυρό και τον θάνατο και την ταφή του. Το βράδυ τελείται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου....

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ τελείται ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η ιερότερη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, αφιερωμένη στα Άγια Πάθη και στη Σταύρωση του Χριστού,...

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ)
ΝΙΠΤΗΡ & ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης γίνεται ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης...

Περισσότερα.(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ)
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη μορφή του Πάγκαλου Ιωσήφ, του γυιού του πατριάρχη Ιακώβ που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη...

Περισσότερα.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε σήμερα η Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στην Λευκωσία χωροστατούντος του χωρεπισκόπου Καρπασίας κκΧριστοφόρου...

Περισσότερα.“Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ"
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Φωτογραφίες.

ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ.

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019
Θέμα: “Το Μυστήριο του Γάμου και η Σωτηριολογική
του Αξία - Μέρος Γ»
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Δ’
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Φωτογραφίες.

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καί πάντων τῶν εἰς σά προστρεχόντων· ὁ γάρ τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε Ποιητής Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῆ μήτρα σου, καί πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας.
Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας...

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Γ’
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Μακάριο Νοσοκομείο
Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Φωτογραφίες.

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης, ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός, καί φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἦν ἄφθορον· ἵνα τό θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτήν, βοῶντες·
Χαῖρε, τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· χαῖρε, τό στέφος τῆς ἐγκρατείας...

Περισσότερα.Γ’ Κυριακή των Νηστειών
Της Σταυροπροσκυνήσεως

31 Μαρτίου 2019

Φωτογραφίες.

Με μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε η Γ’ Κυριακή των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως αφιερωμένη στην προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας...

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ B’
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Φωτογραφίες.

κουσαν οἱ Ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων, τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· καί δραμόντες ὠς πρός Ποιμένα, θεωρούσι τοῦτον ὡς ἀμνόν ἄμωμον, ἐν τῆ γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα, ἥν ὑμνοῦντες εἶπον.
Χαῖρε, ἀμνοῦ καί ποιμένος Μήτηρ· χαῖρε, αὐλή λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
...

Περισσότερα.“Κυριακή της Ορθοδοξίας"
17 Μαρτίου 2019’

Φωτογραφίες.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας

Με την αρμόζουσα λαμπρότητα και πλήθους πιστών εορτάστηκε και φέτος στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως...

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Α’
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Φωτογραφίες.

Άγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῆ Θεοτόκω το, Χαῖρε·
(τρεῖς φορές) καί σύν τῆ ἀσωμάτω φωνῆ, σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
ἐξίστατο καί ἵστατο, κραυγάζων πρός αὐτήν τοιαῦτα.
Χαῖρε, δἰ ἦς ἡ χαρά ἐκλάμψει· χαῖρε, δἰ ἦς ἡ ἀρά ἐκλείψει...

Περισσότερα.“ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΣΑΪ ΤΥΡΙΝΗΣ”
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Φωτογραφίες.

Το ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης» διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση στην αίθουσα «Βασιλικό» του Iερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, την εβδομάδα της Τυρινής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη της Τυρινής, 6 Μαρτίου στις 4.00μμ το απόγευμα.

Περισσότερα...ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Θέμα: “Το Μυστήριο του Γάμου και η Σωτηριολογική
του Αξία - Μέρος Β»
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ"Ετήσιο Μνημόσυνο
πατρός Σπυρίδωνα Δημοσθένους"

Φωτογραφίες.

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του πνευματικού πατέρα μας πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνα Δημοσθένους στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019
Θέμα: "Το Μυστήριο του Γάμου και η Σωτηριολογική
του Αξία Μέρος Α"
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Ιανουάριος - Μάρτιος 2019
7:45μμ.-9:00μμ.

Ενημέρωση Σεμιναρίων«ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Φωτογραφίες.

Την Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019, με λαμπρότητα εορτάστηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στην Λευκωσία με πλήθος πιστών, μικρών και μεγάλων.

Περισσότερα.ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Φωτογραφίες.

Την Τρίτη, 1η Ιανουαρίου 2019, μετά την Θεία Λειτουργία στην αίθουσα «Βασιλικό» του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύναξη πιστών προς όλο το εκκλησίασμα για το κόψιμο της βασιλόπιττας...

Περισσότερα.“ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ”
Εκκλησία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Φωτογραφίες.

Mε τη χάρη του Θεού το Ευαγές ‘Ίδρυμα ‘Έργων Κοινής Ωφελείας «Καλός Σαμαρείτης" διοργάνωσε το καθιερωμένο «Γεύμα Αγάπης» για όλους τους συνεργάτες οι οποίοι προσφέρουν στις διακονίες της ενορίας μας. Το γεύμα προσφέρθηκε στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα.ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Φωτογραφίες.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια και χαρά εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού στο όμορφο και χαριτωμένο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως

Περισσότερα.ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Φωτογραφίες.

Η ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως τίμησε και φέτος με μεγαλοπρέπεια την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. Το απόγευμα της παραμονής της εορτής εψάλη ο μέγας εσπερινός χοροστατούντος του χωρεπισκόπου Καρπασίας κκΧριστοφόρου.

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018
7:45μμ.-9:00μμ.

Ενημέρωση ΣεμιναρίωνΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018
Θέμα: “Στην Πνευματική Ζωή δεν έχει θέση η απογοήτευση»
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Φωτογραφίες.

Με την χάρη του Θεού, της Παναγίας μας και του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου αρχίσαμε και φέτος τις κατηχητικές συνάξεις για παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Περισσότερα.ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Με χαρά γιορτάσαμε και φέτος την εορτή του νεοφανούς μάρτυρος Αγίου Φανουρίου στο παρεκκλήσιον της ενορίας μας στην περιοχή Ακροπόλεως στη Λευκωσία.

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας
‘Ο Καλός Σαμαρείτης’

Φωτογραφίες.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η χρονιά λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’.

Περισσότερα.Παιδική Εξοχή
«ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑ», ΠΕΔΟΥΛΑΣ
Κορίτσια, 2-6/7/2018
Αγόρια, 6-10/72018

Φωτογραφίες.

Με την χάρη του Θεού πραγματοποιήθηκε και αυτή την ευλογημένη χρονιά η «Παιδική Εξοχή» για τα παιδιά του κατηχητικού της ενορίας Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στο δροσερό βουνό του Πεδουλά.

Περισσότερα.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
27 Μαΐου 2018

Φωτογραφίες.

Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία μας εορτάζει την Γενέθλιο ημέρα της, τιμήθηκε σήμερα με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Περισσότερα.ΕΚΔΡΟΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Φωτογραφίες.

Την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών της ενορίας Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως με την ευκαιρία της λήξης των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής της ενορίας μας για το τρέχον έτος.

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018
Θέμα: «Το Φάρμακο της Αγάπης»
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Φωτογραφίες.

Με την βοήθεια του Θεού, τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου και την ευχή των ιερέων της ενορίας μας φθάσαμε στο τέλος και της φετινής κατηχητικής χρονιάς!

Περισσότερα.ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ομιλία πρωτοπρεσβύτερου Μάριου Δημοσθένους με θέμα "Εμπειρίες και βιώματα ενός νοσοκομειακού εφημέριου" στο ετήσιο Συμπόσιο που δοργάνωσαν οι "Φίλοι του Χόσπις" το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Αλμύρα στην Κάτω Πάφο. Το θέμα του συμποσίου, "Από την παράταση της ζωής έως την αναζήτηση της αιωνιότητος"

Η Ομιλία...ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 6 Μαίου 2018
Θέμα: «Το Φάρμακο της Ελπίδας»
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Απρίλιος – Ιούνιος 2018
7:00μ.μ.-8:30μ.μ.

Ενημέρωση ΣεμιναρίωνΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Φωτογραφίες.

Σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες τελείται την Κυριακή του Πάσχα ο «Εσπερινός της Αγάπης» σε μια ατμόσφαιρα χαράς και ελπίδας που πηγάζει από το ίδιο το μήνυμα της Αναστάσεως, της νίκης δηλαδή του Χριστού επί του θανάτου.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Την Ανάσταση του Χριστού την γιορτάσαμε με λαμπρότητα τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όταν ακούσαμε τον Καλό Λόγο, στον όρθρο της Κυριακής του Πάσχα μαζί με την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Μακάρειο Νοσοκομείο
Παρεκκλήσιον Αγίου Λουκά Κριμαίας

Φωτογραφίες.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στις 9.00μμ - 9.30μμ τελέστηκε η ακολουθία της Αναστάσεως στο παρεκκλήσιον Αγίου Λουκά Κριμαίας στο Μακάρειο Νοσοκομείο για τους ασθενείς, τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ
O ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ο Εσπερινός της Αναστάσεως, η προετοιμασία βασικά για την λαμπρή εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, την εορτή των εορτών, την πανήγυρη των πανηγύρεων!

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ τελείται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις στάσεις τα λεγόμενα Εγκώμια του Επιτάφιου Θρήνου.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ
Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
ΚΑΙ Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στους ιερούς ναούς ψάλλονται οι Μεγάλες ‘Ωρες, που είναι ύμνοι οι οποίοι περιέχουν τροπάρια, Αποστόλους, Ευαγγέλια και Ευχές.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ τελείται ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η ιερότερη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, αφιερωμένη στα Άγια Πάθη και στη Σταύρωση του Χριστού,...

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ))
ΝΙΠΤΗΡ & ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης γίνεται ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης.
Τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης είναι κατά σειρά τα εξής:...

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό και άλειψε τα πόδια Tου με μύρο. Αυτό το γεγονός συνέβηκε λίγο πριν το πάθος του Κυρίου.

Περισσότερα.ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ)
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη μορφή του Πάγκαλου Ιωσήφ, του γυιού του πατριάρχη Ιακώβ που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη. Σύμφωνα με του Πατέρες της Εκκλησίας μας αποτελεί προτύπωση και εικόνα του Χριστού. Τα αδέλφια του Ιωσήφ τον φθονούσαν,...

Περισσότερα.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ όπου τελείται η ακολουθία του Νυμφίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο και είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού.

Περισσότερα.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε σήμερα, η Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στην Λευκωσία.

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 1η Απριλίου 2018
Θέμα: «Η Εκκλησία ως Πνευματικό Θεραπευτήριο»
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

«Ευχόμαστε σε όλους Καλή Αγία Εβδομάδα και
Καλή Ανάσταση γεμάτη πνευματικές εμπειρίες!»ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Φωτογραφίες από τον Ακάθιστο Ύμνο.

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Δ

Φωτογραφίες.

Για να ακούσετε τους Χαιρετισμούς κάνετε κλίκ εδώ
Ψάλλει ο Πρωτοπρεσβύτερος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως,
πατήρ Σωκράτης Ανδρέου

Περισσότερα.Γ’ Κυριακή των Νηστειών
Της Σταυροπροσκυνήσεως

11 Μαρτίου 2017

Φωτογραφίες.

Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια, εορτάσθηκε η Γ’ Κυριακή των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως αφιερωμένη στην προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας.

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Γ

Φωτογραφίες.

Για να ακούσετε τους Χαιρετισμούς κάνετε κλίκ εδώ
Ψάλλει ο Πρωτοπρεσβύτερος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως,
πατήρ Παύλος Χρήστου

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ B’

Φωτογραφίες.

Για να ακούσετε τους Χαιρετισμούς κάνετε κλίκ εδώ
Ψάλλει ο Πρωτοπρεσβύτερος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως,
πατήρ Δημοσθένης Δημσθένους

Περισσότερα.“Κυριακή της Ορθοδοξίας"
25 Φεβρουαρίου 2018’

Φωτογραφίες.

Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός....

Περισσότερα.“ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΑΣΙΣ Α’

Φωτογραφίες.

Για να ακούσετε τους Χαιρετισμούς κάνετε κλίκ εδώ
Ψάλλει ο Πρωτοπρεσβύτερος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως,
πατήρ Μάριος Δημσθένους

Περισσότερα.“ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΣΑΪ ΤΥΡΙΝΗΣ”
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Φωτογραφίες.

Το ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης» διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση στην αίθουσα «Βασιλικό» του Iερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, την εβδομάδα της Τυρινής.

Περισσότερα.Η ΤΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

στον Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Φωτογραφίες.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, δεύτερη Κυριακή της κατανυκτικής περιόδου του Τριωδίου, τελέστηκε από το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως η χειροτονία του διακόνου Σωκράτη Ανδρέου από τη Λευκωσία.

Περισσότερα.ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Ομιλητής: πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους

Φωτογραφίες.

Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μετά την Θεία Λειτουργία στις 11.00πμ στην αίθουσα «Βασιλικό» του ναού μας πραγματοποιείται πνευματική ομιλία από τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο Μάριο Δημοσθένους.

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018
Θέμα: “Το Ελεος, η Αγάπη και η Πρόνοια του Θεού»
Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

Ευχόμαστε σε όλους Καλή και Ευλογημένη Χρονιά!«ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ»
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Φωτογραφίες.

Το Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018, με λαμπρότητα εορτάστηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως στην Λευκωσία.

Περισσότερα.ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Φωτογραφίες.

Την Δευτέρα, 1η Ιανουαρίου 2018, μετά την Θεία Λειτουργία στην αίθουσα «Βασιλικό» του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύναξη πιστών ...

Περισσότερα.«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»
Εκκλησία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Φωτογραφίες.

Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ...

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Ιανουάριος – Μάρτιος 2018
7:00μ.μ.-8:30μ.μ.

Ενημέρωση Σεμιναρίων“ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ”
Εκκλησία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Φωτογραφίες.

Συν Θεώ και δι’ευχών των Ιερέων μας το Ευαγές ‘Ιδρυμα ‘Εργων Κοινής Ωφελείας «Καλός Σαμαρείτης" διοργάνωσε το καθιερωμένο «Γεύμα Αγάπης» για όλους τους συνεργάτες;

Περισσότερα."ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ" ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
«Διαχείρισης δύσκολου και μη-αναμενόμενου περιστατικού
στη διακονίας μας»

Παρασκευή 1/12/2017

Φωτογραφίες.

Τη Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.30μμ-7.30μμ διεξάχθηκε το σεμινάριο «Διαχείρισης δύσκολου και μη-αναμενόμενου περιστατικού στη διακονίας μας» από τον κ. Φίλιπ Σαββίδη, Κλινικό Ψυχολόγο στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Περισσότερα.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ «ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ»
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ"
15/11/17 και 29/11/17

Φωτογραφίες.

Μια μικρή ομάδα από την «Διακονία Αγάπης» του Ιδρύματος Ο Καλός Σαμαρείτης φιλοξενήθηκε και παρακολούθησε ένα μέρος της εκπαίδευσης στην Αθήνα,...

Περισσότερα.ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Φωτογραφίες.

Με ιδιαίτερα ευλάβεια και ιεροπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως.

Περισσότερα.ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
& ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Φωτογραφίες.

Η ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως τίμησε και φέτος με μεγαλοπρέπεια την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Περισσότερα.ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Φωτογραφίες.

Με τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου και τις ευχές των ιερέων μας αρχίσαμε και φέτος τις κατηχητικές μας συνάξεις για παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Περισσότερα.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Θέμα: "Δεν με καταλαβαίνεις"

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

Φωτογραφίες.

Το πρώτο σεμινάριο του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας & Παιδιού με θέμα "Δεν με καταλαβαίνεις"

Περισσότερα.ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Φωτογραφίες.

Το απόγευμα της Τετάρτης 27ης Σεπτεμβρίου 2017, διεξήχθησαν τα εγκαίνια του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας «Ο Καλός Σαμαρείτης».

Περισσότερα.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας
«Ο Καλός Σαμαρείτης»


Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017
7:00μ.μ.-8:30μ.μ.

Ενημέρωση ΣεμιναρίωνΕορτή Αγίου Φανουρίου
του νεοφανούς μάρτυρος, 26.7.2017

Φωτογραφίες.

Πολλοί ενορίτες και προσκυνητές προσήλθαν στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου του νεοφανούς μάρτυρος που πανηγυρίζει στις 27 Αυγούστου και βρίσκεται στην περιοχή Ακροπόλεως στη Λευκωσία.

Περισσότερα.Παιδική Εξοχή
«ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑ», ΠΕΔΟΥΛΑΣ
Αγόρια, 30 /6– 4/72017
Κορίτσια, 4-8/7/2017

Φωτογραφίες.

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με την βοήθεια του Θεού η «Παιδική Εξοχή» για τα παιδιά του κατηχητικού της ενορίας Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως. Η ενορία μας φιλοξένησε στο όμορφο δροσερό βουνό του Πεδουλά με χαρά και περισσή αγάπη παιδιά του Δημοτικού και Γυμνασίου για να περάσουν λίγες ημέρες σε μια ξέγνοιαστη ατμόσφαιρα και εμποτισμένη από την χάρη και ευλογία του Θεού.

Περισσότερα.«ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»
Ιδρύματος ο Καλός Σαμαρείτης
Ενορία Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως
Εκπαίδευση Μελών της Διακονίας
Αθήνα, Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες.

Μεταξύ 26-30 Απριλίου 2017 μετέβησαν στην Αθήνα εννέα μέλη της «Διακονίας Αγάπης» του Ιδρύματος ο Καλός Σαμαρείτης μαζί με τον υπεύθυνο της Διακονίας και προιστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου πρωτοπρεσβύτερο π. Μάριο Δημοσθένους με στόχο εκπαιδευτικές συναντήσεις σε θέματα διακονίας προς τους ασθενείς συνανθρώπους μας.

Περισσότερα.ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος
Δημοσθένους
(Διπλωματική Μελέτη)

Περισσότερα...

Ο Άγιος Νεκτάριος

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2021-2022

Λήξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2020-2021

Κατηχητική Κίνηση 2018
Παιδική Εξοχή

Φωτογραφίες από Δραστηριότητες
της Κατηχητικής
Κίνησης 2015-2016